Pla d'estudis Grau en Comptabilitat i Finances

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Quantificar i valorar el cost i la rendibilitat de les operacions d'inversió i finançament, incloent la incidència de la fiscalitat en les operacions comptables i financeres.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la comptabilitat i/o les finances d'una empresa, un organisme o una unitat familiar, i promoure així el treball en entorns pròxims a la realitat.
 • Planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.
 • Analitzar i determinar l'estructura comptable dels costos, així com certificar assentaments, saldos, estats financers, comptes de rendiments i altres documentacions comptables.
 • Elaborar i interpretar estats financers i informes per a fins comptables, fiscals, financers i organitzacionals.
 • Emetre informes tècnic-comptables en relació a la situació d'una empresa.
 • Analitzar, diagnosticar, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa i gestió empresarial.
 • Aplicar els principis essencials del dret mercantil (bancari i assegurador), així com tenir nocions de dret constitucional, civil, tributari i laboral.
 • Interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques per identificar i resoldre problemes de l'àmbit economicoempresarial amb components deterministes i/o aleatoris.
 • Identificar les característiques pròpies de la gestió de les empreses i els patrimonis familiars per resoldre problemes i situacions complexos especialment pel que fa a l'assessorament financer.
 • Demostrar que es coneixen les normes internacionals sobre valoració comptable, elaboració de la informació financera i la normativa fiscal que incideix en la valoració financera i comptable per determinar la incidència de la fiscalitat en les operacions comptables i/o financeres.
 • Demostrar que es coneix el funcionament del sistema financer i la manera d'actuar dels diferents intermediaris, en especial bancs, caixes d'estalvis i companyies d'assegurances, per poder negociar-hi eficaçment.
 • Gestionar activament i passivament els diferents riscos financers que afecten les empreses un cop han estat identificats, així com els riscos financers i biomètrics (de longevitat i d'altres) que afecten les persones i les seves famílies.
 • Demostrar que es comprenen els principis, l'estructura, l'organització i el funcionament intern de les empreses i les organitzacions.
 • Demostrar un coneixement de les normes jurídiques, de control i solvència emeses pels organismes reguladors que afecten els diferents processos comptables i/o financers analitzats.
 • Acreditar un comportament ètic i professional en les funcions d'assessorament comptable i/o financer que es tinguin encomanades.
 • Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera, distingint-la del seu equivalent en l'economia real.
 • Seleccionar i interpretar la informació financera dels mercats i les empreses.
 • Demostrar que es coneixen les característiques i els objectius de la regulació financera des de la perspectiva de l'eficiència del mercat.
 • Analitzar, formular i implantar l'estratègia general d'una organització, així com les polítiques d'actuació de les diferents àrees funcionals.
 • Analitzar en termes històrics els problemes econòmics actuals per avaluar millor els canvis actuals.
 • Demostrar que es comprenen les relacions entre finances i política, en les diferents fases del creixement econòmic contemporani.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta per poder discutir els guanys fruit del comerç i de l'intercanvi.
 • Demostrar que comprèn els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita.
 • Demostrar que es coneixen les teories, les institucions i la regulació del comerç internacional per entendre el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 • Demostrar que es coneixen els principals conceptes del màrqueting per analitzar i diagnosticar situacions pròpies de la funció comercial de l'organització.
 • Demostrar un ampli coneixement de l'organització i la gestió de les operacions en l'empresa, tant per a empreses de producció com per a empreses de serveis, fent èmfasi en els models de gestió aplicats a l'empresa i en l'aplicació de tècniques quantitatives de suport.
 • Demostrar que es coneix el funcionament dels mercats i les institucions que configuren el sistema financer.
 • Aplicar l'ordenament tributari en el marc general de l'economia i del sistema jurídic i conèixer, assimilar i aplicar l'ordenament tributari vigent regulador del sistema impositiu bàsic en l'àmbit empresarial.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels Sistemes d'Informació en els processos de gestió empresarial i ser actius en la seva implementació.
 • Aplicar i interpretar normes jurídiques laborals, argumentant cada un d'aquests extrems, i integrar la importància del dret del treball en la gestió i la dinàmica empresarials.
 • Demostrar que es coneixen els aspectes fonamentals de l'entorn social i de les seves principals transformacions en el que es coneix per societat de la informació, així com les principals tendències pel que fa a les relacions socials en l'empresa.
 • Aplicar la metodologia economètrica adequada per donar resposta als problemes que apareixen en l'estudi empíric d'algunes dades econòmiques.
 • Identificar els models d'empresa tant des de la perspectiva de la propietat com des de l'organització interna, i comprendre la naturalesa econòmica de les relacions humanes en el context empresarial.
 • Identificar els models de previsió adequats al problema.

Competències transversals

 • Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 • Buscar informació de manera eficaç, sabent discriminar la informació que és rellevant.
 • Organitzar el treball, quant a l'ordenació i la planificació.