Pla d'estudis Grau en Turisme

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Identificar el marc legal que regula les activitats turístiques i a les entitats que les desenvolupen.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics així com els seus instruments i funcionament.
 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic-financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn així com el seu impacte.
 • Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de qualitat.
 • Definir i aplicar els objectius, estratègies i polítiques comercials en les empreses i entitats turístiques.
 • Fer servir tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Comunicar-se de forma oral i escrita en una primera llengua estrangera, en una segona i en una tercera llengua estrangera dins el camp del turisme així com en diferents entorns relacionats amb aquest camp.
 • Argumentar de forma crítica des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar iniciativa i actitud emprenedora en la creació i gestió d'empreses del sector turístic.
 • Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (programes de gestió de reserves, paquets de gestió d'agències de viatges, programes de gestió hotelera, etc..) Als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Innovar tant en la planificació i comercialització turística com en la gestió d'organitzacions turístiques.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.
 • Demostrar que coneix el funcionament i l'evolució de diversos models turístics per seleccionar el més idoni i aplicar-lo en l'entorn actual.
 • Presentar i negociar davant els diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístic així com de les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turístic, estudis de mercat, etc.).
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit del sector turístic.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels Sistemes d'Informació en els processos de gestió empresarial.
 • Integrar a l'entorn de pràctiques les competències adquirides.

Competències transversals

instrumentals
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • Ser capaç d'autoavaluar-els coneixements adquirits.
 • Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sorgint.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa així com ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg termini.
interpersonals:
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinèrgies i sabent situar-se al lloc dels altres.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Treball en grup
sistèmiques:
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i sostenibilitat.
 • Tenir orientació de servei al client.
 • Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.