Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Coneixements

 • Identificar els fonaments científics i tecnològics de les àrees principals de la física, la química, les matemàtiques, la biologia, la geologia i l’enginyeria implicats en la problemàtica ambiental.
 • Identificar els fonaments de les ciències socials (geografia, economia, política, sociologia, dret, educació i comunicació) implicats en la problemàtica ambiental.
 • Identificar els reptes contemporanis principals de les ciències ambientals.
 • Reconèixer la influència de les activitats i dels comportaments humans sobre el medi ambient, en particular, sobre el clima.
 • Relacionar les bases científiques del sistema Terra (hidrologia, oceanografia, climatologia, ecologia, ciències de la terra, contaminació, etc.) sota un enfocament interdisciplinari.
 • Relacionar les diferents estratègies d’anàlisi i de síntesi referents a les implicacions mediambientals dels processos rurals, industrials i de la gestió urbanística.
 • Reconèixer les tècniques i les eines necessàries per a la integració d’aspectes científics, socials, tecnològics i econòmics del medi ambient en el desenvolupament de projectes concrets.
 • Identificar els conceptes i les tecnologies principals relacionats amb la gestió del territori, els recursos primaris i els residus.

Habilitats

 • Utilitzar els coneixements científics, tecnològics i socials adquirits en l’estudi de problemes relacionats amb el medi ambient.
 • Integrar els diferents coneixements científics, tecnològics, econòmics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Recollir, analitzar, mesurar i representar adequadament dades i observacions relacionades amb el medi ambient, tant qualitatives com quantitatives.
 • Examinar críticament la informació pública i científica relacionada amb el medi ambient.
 • Extreure la informació rellevant de memòries, plans, projectes, programes i articles de temàtiques ambientals.
 • Aplicar eines, entre les quals els mètodes estadístics, els sistemes d’informació geogràfica i les tècniques d’avaluació d’impacte, en el plantejament de problemes mediambientals.
 • Utilitzar de forma segura i eficaç tècniques, material i instruments relacionats amb el medi ambient a l’aula, el camp i/o el laboratori.
 • Comunicar i divulgar de forma clara i sintètica informació ambiental a diferents nivells, usant el llenguatge i les eines adequades.

Competències

 • Traslladar els coneixements i les habilitats mediambientals adquirits a l’àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar en l’àmbit professional de les ciències ambientals considerant de forma crítica l’impacte social, econòmic, tecnològic i mediambiental de l’activitat pròpia.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes mediambientals amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible.
 • Identificar i avaluar en l’àmbit del medi ambient desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Treballar amb autonomia en el desenvolupament de propostes i projectes de l’àmbit del medi ambient.
 • Desenvolupar projectes mediambientals dins d’equips multidisciplinaris desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.
 • Tenir iniciativa, proactivitat i capacitat d’adaptar-se a reptes nous dins de l’àmbit de les ciències mediambientals.
 • Aportar propostes innovadores als mètodes, els processos i la gestió de problemes ambientals en resposta a les necessitats i les demandes de la societat.