Pla d'estudis Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.
 • Identificar i aplicar els diferents mètodes i enfocaments de l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
 • Reconèixer les bases de la història de l'Àsia Oriental, en general, i de la Xina, en particular, i interpretar les relacions i interaccions historicoculturals entre Europa i l’Àsia.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Comparar l'espanyol i el xinès a partir del coneixement lingüístic i literari de les dues llengües.
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell bàsic (A1, A2).
 • Dissenyar, desenvolupar i defensar un treball acadèmic en el camp dels estudis hispànics i sinològics utilitzant les eines d'anàlisi lingüística i literària apreses durant el grau.
 • Comprendre textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Comprendre i produir textos orals en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).
 • Produir textos escrits en xinès mandarí d'un nivell intermedi (B1, B2).

Competències transversals

 • Utilitza amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos a partir dels conceptes lingüístics i literaris adquirits.
 • Demostrar capacitat per al treball autònom, per a l'autoanàlisi i per a l'autocrítica.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.