Pla d'estudis Grau en Prevenció i Seguretat Integral (en línia)

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral
 • Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis de la seguretat.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.

Competències transversals

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.