Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurociències

Treballs de fi de màster

Coordinació: Dr. Vicente Martínez

El treball de fi de màster consta de tres parts principals:
1. Treball de laboratori: generalment es porta a terme en un grup de recerca de l'INc. Aquest enllaç proporciona una llista dels Investigadors Principals que poden tutoritzar els treballs; també es pot consultar les línies d'investigació i algunes publicacions dels grups. Aquest enllaç enumera altres laboratoris de l'àrea de Barcelona que han tutoritzat als nostres alumnes en els últims anys acadèmics, i que estan disposats a seguir col·laborant amb el màster (investigadors a Bellvitge, Hospital de Sant Pau, etc).
2. Informe escrit
3. Dissertació pública

Dissertació pública
El projecte d'investigació serà presentat en sessió pública davant d'un comitè avaluador de tres experts en el camp de les neurociències. L'experiència científica combinada dels membres del comitè, que seran nomenats pel coordinador del mòdul, cobrirà els principals programes de recerca de l'Institut de Neurociències. Cada estudiant disposarà de 10-12 minuts per centrar la pregunta, establir els objectius, explicar els resultats i posar-los en context, i presentar les conclusions. Posteriorment, el comitè discutirà la presentació amb l'estudiant durant un període de temps obert que quedarà a la discreció del comitè.

L'estudiant i els membres del comitè poden utilitzar qualsevol dels idiomes oficials de la UAB: català, espanyol o anglès.

Les presentacions inclouran suport visual amb diapositives, però també es pot fer ús de la pissarra o presentar enregistraments en vídeo.

Criteris d'avaluació
L'avaluació es basarà principalment en la capacitat de l'estudiant per:

  • plantejar hipòtesis
  • dissenyar, realitzar i interpretar experiments que posen a prova les hipòtesis
  • extreure conclusions d'aquests experiments, i
  • comunicar de manera eficaç i clara,

òbviament dins l'àmbit de les neurociències. En altres paraules, el potencial "impacte científic" del treball no constituirà una prioritat en termes de qualificació final.
Les puntuacions finals es basaran en l'informe escrit i la presentació i defensa del treball.

Tesis i treballs de recerca defensats