Màster oficial en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Aquest màster pretén formar professionals capaços de realitzar tasques d'avaluació i de rehabilitació neuropsicològica en pacients amb deteriorament cognitiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva és de perfil mixt: professional i de recerca. Està dissenyat amb una estructura modular i ofereix 60 crèdits de caràcter obligatori que han de ser superats per obtenir el títol.

En el primer semestre s'impartiran 3 mòduls comuns de formació acadèmica i demostració pràctica (30 crèdits).

En el segon semestre s'impartirà un mòdul de pràctiques de 15 crèdits que, a l'alumnat de perfil professional l'ajudarà a aprofundir en la comprensió i l'aplicació d'habilitats específiques en l'assistència i la rehabilitació neuropsicològica de les persones amb Dany Cerebral Adquirit i l'alumnat de perfil investigador li permetrà avançar en el coneixement científic de la Rehabilitació Cognitiva.

Finalment, els/les estudiants elaboraran i defensaran el Treball de Fi de Màster de 15 crèdits.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 30
Optatius 15
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Avenços en la Rehabilitació Neuropsicològica i l'Estimulació Cognitiva 10 OB
Estratègies de Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva en Patologies amb Afectació Neuropsicològica 10 OB
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva en les Alteracions del Dany Cerebral Adquirit 10 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Pràcticum de Recerca 15 OT*
Pràcticum professional 15 OT*

* Optatius, s'han de cursar 15 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius