Màster oficial en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Aquest màster pretén formar professionals capaços de realitzar tasques d'avaluació i de rehabilitació neuropsicològica en pacients amb deteriorament cognitiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva

Perfil d'ingrés

El Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva ofereix un programa de perfeccionament avançat que s'adreça als professionals universitaris (diplomats/llicenciats, graus) de l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, que vulguin millorar els seus coneixements i habilitats en el tractament i la rehabilitació cognitiva, així com iniciar-se en la investigació de resultats de les noves tecnologies d'estimulació cognitiva.

El perfil de l'estudiant/a que vol optar a cursar el Màster Universitari en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva ha de ser el d'una persona motivada per al treball en equip, amb una bona capacitat de raonament lògic, interès pels avenços científics i tecnològics, alta valoració de la qualitat en el treball i capacitat per treballar de forma organitzada i metòdica. Un bon nivell d'anglès és també molt recomanable, encara que no imprescindible, per accedir a la titulació.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Competències específiques

 • Demostrar que comprèn els models i teories actuals sobre la relació entre el sistema nerviós central i les habilitats cognoscitives.
 • Dissenyar plans terapèutics des de l'estudi crític i analític dels perfils d'afectació neuropsicològica que s'obtenen de l'administració d'instruments de valoració diagnòstica i la interpretació dels seus resultats.
 • Utilitzar les actuals estratègies d'intervenció cognitiva.
 • Avaluar l'impacte de les intervencions terapèutiques de les funcions tractades de manera específica.
 • Generar noves idees sobre la base de l'evidència científica i dissenyar estratègies terapèutiques innovadores

Competències transversals

 • Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en el treball
 • Demostrar respecte a la diversitat i compromís ètic
 • Treballar en equips multidisciplinaris compartint coneixements de manera responsable
 • Demostrar responsabilitat en la presa de decisions
 • Revisar i analitzar la literatura científica
 • Incorporar metodologies de treball
 • Relacionar els coneixements amb la pràctica professional
 • Demostrar habilitats d'autoaprenentatge