Màster oficial en Periodisme i innovació en continguts digitals

Adquireix les competències necessàries per ampliar els teus horitzons professionals i especialitzar-te en comunicació digital amb una metodologia pràctica i amb la garantia d’un aprenentatge crític

Màster Oficial - Periodisme i innovació en continguts digitals

Fira virtual de Màsters i Postgraus UAB

Sessions informatives virtuals del 22 al 26 de febrer: Resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster. Consulta les sessions programades i inscriu-te a les del teu interès

Perfil d'ingrés

El màster de Periodisme i Innovació en Continguts Digitals pretén preparar de forma avançada els estudiants per generar processos d’innovació en la producció i gestió de continguts periodístics digitals. L’estudiant, a més de tenir un interès clar pels aspectes bàsics de la professió periodística o del treball en àrees de la comunicació, ha de comptar amb determinades qualitats basades en tres aspectes (capacitats, coneixements previs i interessos) per convertir-lo en un candidat idoni per ser admès al màster.
Capacitats
 • Capacitat per analitzar fenòmens de forma aplicada.
 • Capacitat per identificar problemàtiques i resoldre problemes.
 • Capacitat per distingir, relacionar i ordenar diferents processos de treball.
 • Capacitat per organitzar el temps de treball, obtenir resultats d’aprenentatge i comunicar-los de forma apropiada.
 • Capacitat per col·laborar en equips multidisciplinaris utilitzant diferents estratègies de comunicació.
 • Capacitat per adaptar-se al canvi quant a formes de treball i estudi.
Coneixements previs
 • Coneixements sobre el funcionament i l'estructura dels mitjans de comunicació, adquirits de forma preferent a través de titulacions relacionades amb el periodisme, la comunicació audiovisual, les relacions públiques, la publicitat o altres disciplines afins.
 • Coneixements i experiència en producció en formats periodístics adquirits de forma preferent a través de titulacions relacionades amb el periodisme, la comunicació audiovisual, les relacions públiques, la publicitat o altres disciplines afins, o a través d'experiències professionals en empreses o mitjans de comunicació.
 • Anglès a nivell usuari independent B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
 • Espanyol a nivell usuari competent C1 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. Co
Interessos
 • Interès per aprofundir en l’anàlisi dels processos de comunicació de masses.
 • Interès per conèixer els sistemes de producció mediàtica lligats a la tecnologia.
 • Interès per conèixer diferents tipus d’empresa periodística innovadora.
 • Interès per conèixer els nous tipus de narratives i pràctiques digitals mediàtiques.
 • Interès per realitzar pràctiques professionals externes en empreses informatives

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònom.

Competències específiques

 • Comprendre i analitzar les tendències i les dinàmiques del canvi en l’ecosistema comunicatiu, informatiu i regulador de l’empresa periodística del segle XXI.
 • Analitzar i avaluar tendències de narració digital de les empreses informatives i ser capaç de proposar alternatives de construcció del relat periodístic en un context digital i interactiu.
 • Conèixer i avaluar els processos de gestió i producció de contingut digital informatiu, i proposar solucions innovadores que integrin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Dissenyar, crear i desenvolupar estratègies digitals orientades al posicionament de continguts periodístics.
 • Crear i gestionar publicacions periodístiques que continguin elements innovadors a partir de la introducció aplicada de les TIC.
 • Aplicar el coneixement i l’experiència a través de la integració dels estudiants en una rutina professional de producció periodística.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i avaluar projectes d’innovació i investigació en l’àmbit del periodisme i la comunicació digital.

Competències transversals

 • Aplicar les eines de gestió, anàlisi, organització i planificació de la informació d’acord amb objectius i projectes informatius específics.
 • Treballar en equips de forma coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitats per contribuir en equips interdisciplinaris.
 • Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa mantenint la creativitat.
 • Generar propostes innovadores i competitives d’investigació aplicada.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.