Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicopedagogia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

Cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti el país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de màster.
Podran ser admesos al Màster:

 • Llicenciats i graduats en Pedagogia i Psicologia, diplomats i graduats en Educació Social.
 • Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.

A més, podran ser admesos els titulats en altres àmbits de les Ciències Socials i les Ciències Humanes, les Ciències Experimentals i Tecnologies i les Ciències de la Salut que puguin justificar una trajectòria professional o interessos vinculats a l'àmbit de l'educació. També es poden admetre titulats d'altres països quan compleixin els requisits d'admissió establerts.

Coneixements

 • Descriure els principis bàsics en què se sustenten les avaluacions i intervencions psicopedagògiques en contextos educatius formals i no formals.
 • Integrar coneixements que serveixin de base per sustentar els marcs teòrics que s'ajustin millor en la resolució de problemes psicopedagògics derivats de necessitats socials i individuals, tant en contextos professionals com de recerca.
 • Relacionar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici de la professió psicopedagògica.
 • Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.

Habilitats

 • Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica utilitzant els mitjans i els recursos necessaris per emetre informes pertinents.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la pròpia capacitat de resolució de problemes en entorns psicopedagògics diversos i/o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Examinar l'organització i el funcionament de les institucions educatives per tal de coordinar accions d'orientació i intervenció psicopedagògica.
 • Practicar habilitats i tècniques per a l'assessorament i l'orientació als agents educatius, les famílies i les comunitats.
 • Desenvolupar actituds de participació i col·laboració que fomentin la creació de xarxes i el treball en equip.
 • Saber comunicar de forma oral i escrita els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats.

Competències

 • Determinar les necessitats psicopedagògiques d'individus, grups i organitzacions a partir de l'aplicació de diferents metodologies, instruments i tècniques avaluatives
 • Assessorar i orientar els professionals de l'educació, tenint en compte les mesures d'atenció a la diversitat en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Gestionar i dinamitzar equips educatius amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats psicopedagògiques de l'alumnat, els grups i les organitzacions
 • Organitzar serveis psicopedagògics que permetin la col·laboració entre centres educatius formals i/o no formals, així com diferents organitzacions i recursos de l'entorn.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional, introduint canvis en els mètodes i els processos psicopedagògics en funció de les necessitats i demandes socials.
 • Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional de la psicopedagogia per a la presa de decisions.