Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre d’expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de màster.

Es poden admetre al màster:

  1. Llicenciats i graduats en Pedagogia i Psicologia i diplomats i graduats en Educació Social.
  2. Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.
  3. A més, s’hi poden admetre els titulats en altres àmbits de les ciències socials i les ciències humanes, les ciències experimentals i tecnologies i les ciències de la salut que puguin justificar una trajectòria professional o interessos vinculats a l’àmbit de l’educació. També s’hi poden admetre titulats d’altres països quan compleixin els requisits d’admissió establerts.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, es prioritzen a i b. La selecció es fa amb els criteris de prelació següents:

  • Expedient acadèmic (60 %).
  • Currículum en què s’indiqui l’experiència professional en educació (20 %).
  • Coneixements d’anglès (nivell d’usuari independent B2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (10 %).
  • Entrevista personal (10 %).

Complements de formació

En la resolució d’admissió s’indica, si escau, l’obligació de cursar complements de formació determinats, segons la formació prèvia acreditada per la persona candidata. Del conjunt d’assignatures, considerades base per a la professió psicopedagògica i per a les dues especialitats, la comissió del màster corresponent analitza els estudis previs i estableix la necessitat o no de cursar-los sense que se superi en cap cas la càrrega superior als 12 crèdits. En cas contrari, s’entén que no reuneix les condicions d’accés.