Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Capacita professionalment per fer intervencions i investigacions en psicologia de l’esport. Amb trenta anys de recorregut, és el màster professional presencial en castellà més reconegut en aquesta especialitat

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Perfil d'ingrés

Aquest màster està dirigit fonamentalment als llicenciats i graduats en Psicologia, i als graduats i diplomats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, però també a altres titulats universitaris interessats en l’estudi de la psicologia de l’esport i de l’activitat física (mestres, pedagogs, metges, fisioterapeutes o equivalents), ja que aquest és un camp de treball de forta tradició interdisciplinària que es nodreix dels resultats de la recerca de diferents disciplines.
Es requereixen coneixements d’anglès de nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Analitzar de manera crítica les teories, els models i els mètodes més actuals de recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física.
 • Conèixer els principals models d’intervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de l’esport.
 • Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i l’abandonament esportius.
 • Analitzar les dades i interpretar els resultats d’una recerca en psicologia de l'esport i de l'activitat física.
 • Dissenyar i planificar un projecte de recerca psicològica aplicada en psicologia de l’esport i de l'activitat física.
 • Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i pares en nens en edat escolar i en l’àmbit del rendiment esportiu i l’activitat física en relació amb la salut.
 • Avaluar l’efectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment esportius.

Competències transversals

 • Treballar en equips de manera coordinada i col·laborativa, i demostrar habilitat per treballar en equips interdisciplinaris.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar la informació esmentada per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
 • Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius, esportistes i aficionats) i amb famílies d’esportistes en edat escolar.
 • Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.