Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Capacita professionalment per fer intervencions i investigacions en psicologia de l’esport. Amb trenta anys de recorregut, és el màster professional presencial en castellà més reconegut en aquesta especialitat

Admissió Màster Oficial - Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants han de disposar d’algun dels títols universitaris següents:
 • Titulació de Psicologia, de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, o equivalents.
 • Titulació en ciències de la salut o ciències de l'educació. La coordinació del màster revisarà l’expedient acadèmic d’aquests estudiants per decidir si és necessari que cursin complements de formació, que s’escolliran de la llista assignatures que es detalla més endavant.
Es requereixen coneixements d’anglès de nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. En cas de no tenir un document acreditatiu, els estudiants poden sol·licitar una prova de comprensió i expressió a la comissió del màster.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de selecció següents:
 • Grau o llicenciatura de Psicologia o de Ciències de l’Esport o d’Educació Física (30 %).
 • Expedient acadèmic del grau o la llicenciatura (30 %).
 • Formació específica en l’àmbit de la psicologia de l’esport o estudis de postgrau especialitzats en aquest àmbit (25 %).
 • Experiència professional en el camp de la psicologia de l’esport i l’activitat física (10 %). Es valora haver desenvolupat de manera continuada o esporàdica (com a mínim sis mesos) tasques relacionades amb aquests perfils professionals. Per demostrar-ho, els candidats han d’acreditar la seva experiència mitjançant certificats expedits per empreses, associacions esportives o centres esportius. La coordinació del màster valora, si és necessari, l’experiència professional dels candidats.
 • Carta de motivació per aconseguir els objectius del màster, que argumenti les raons per cursar-lo (5 %).

Complements de formació

Tal com s’indica en l’apartat d’admissió, els estudiants provinents d’altres titulacions diferents de la Psicologia o de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, en funció del seu currículum acadèmic han de cursar complements de formació en l’àmbit de la psicologia, previs al màster, equivalents a un màxim de 30 crèdits. Els estudiants que hagin de realitzar complements de formació de forma simultània a la realització del màster durant el primer semestre.
Els estudiants procedents de les titulacions universitàries de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia han d’escollir els complements que s’estableixin, amb un màxim de 30 crèdits ECTS, d’entre les assignatures següents:
 • 102570 Models Estadístics i Psicomètrics (6 crèdits ECTS)
 • 102569 Psicometria (6 crèdits ECTS)
 • 102557 Psicologia de l’Esport (6 crèdits ECTS)
 • 102605 Processos Psicològics: condicionament i aprenentatge (6 crèdits ECTS)
 • 102592 Psicologia de la Salut: Fonaments (6 crèdits ECTS)
 • 102594 Estrès i Salut (6 crèdits ECTS)
Els estudiants procedents de les titulacions universitàries de ciències de l'educació han d’escollir els complements que s’estableixin, amb un màxim de 15 crèdits ECTS, d’entre les assignatures següents:
 • 102557 Psicologia de l’Esport (6 crèdits ECTS)
 • 102592 Psicologia de la Salut: Fonaments (6 crèdits ECTS)
 • 102594 Estrès i Salut (6 crèdits ECTS)
 • 102571 Anàlisi de Dades (6 crèdits ECTS)
 • 102574 Evaluació Psicològica (6 ECTS)
 • 102547 Psicologia Fisiològica I (6 crèdits ECTS)