Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Aeronàutica

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a estudiants interessats en obtenir una formació complementària i d'especialització en el camp de la gestió del transport aeri. En conseqüència, el perfil d'ingrés al Màster és el d'un estudiant amb una formació prèvia de grau o equivalent, fonamentalment en els àmbits de: enginyeria, economia, administració d'empreses o dret. El màster va dirigit també a professionals que actualment estiguin treballant en el sector aeronàutic i que es trobin en possessió d'una titulació universitària que els faculti per a l'accés a un Màster Universitari.

Són necessaris coneixements d'anglès (equivalent al nivell B1 o superior del Marc Europeu Comú de referència per al coneixement de les llengües).

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Conduir un treball original i innovador en un problema relacionat amb el sector aeronàutic.
 • Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector aeronàutic, a partir de la comprensió dels conceptes específics del dret aeronàutic.
 • Distingir i comprendre els principals elements del comportament de les persones en l'entorn professional del sector aeronàutic per a realitzar una gestió correcta de les mateixes.
 • Identificar i comprendre els diferents sistemes que integren la indústria del transport aeri nacional i internacional, els seus factors clau i la seva influència per a la consecució d'un sistema de transport aeri eficient i segur.
 • Aplicar de manera eficaç mètodes i tècniques quantitatives d'optimització d'un sistema logístic.
 • Aplicar a la gestió aeroportuària dels elements i factors fonamentals que determinen l'operativa d'un aeroport.
 • Comprendre els elements i factors fonamentals que determinen l'operativa d'una línia aèria comercial, per tal d'aplicar-los adequadament en la seva gestió.
 • Executar un projecte de simulació per a la millora d'indicadors de rendiment de processos aeroportuaris.
 • Aplicar els principis i tècniques del lean management en la innovació i millora de rendiment dels processos propis de la indústria aeronàutica.
 • Analitzar la influència dels principals procediments i tècniques de gestió del manteniment aeronàutic a la gestió d'una aerolínia.

Competències transversals

 • Organitzar, planificar i gestionar projectes.
 • Reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica en l'exercici professional.
 • Aplicar un enfocament rigorós i eficient a la solució de problemes complexos.
 • Treballar de manera col·laborativa en equips multidisciplinaris.
 • Innovar en la recerca de nous espais / àmbits en el seu camp de treball.