Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Si estàs buscant  centrar el teu futur acadèmic i professional en el camp de l’Astrofísica, la Cosmologia o les Físiques d’altes energies aquest màster implicarà un canvi significativament positiu

Pla d'estudis Màster Oficial - Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil del candidat al qual va orientat el màster és el d'un estudiant que tingui un interès clar en aprofundir en temes adquirits anteriorment sobre la física d'altes energies, l'astronomia o la cosmologia, en conèixer els últims avenços en aquests camps, en dedicar a la investigació, i que tingui els coneixements bàsics que s'obtenen cursant un grau en Física. A nivell més general, els estudiants han de tenir curiositat intel·lectual i treballar en equip.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Comprendre els fonaments de les principals àrees de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia.
 • Aplicar els principis fonamentals a àrees particulars com la física de partícules, l'astrofísica d'estrelles, planetes i galàxies, la cosmologia o la física més enllà del Model Estàndard.
 • Conèixer les bases de temes seleccionats de caràcter avançat a la frontera de la física d'altes energies, astrofísica i cosmologia, i aplicar consistentment.
 • Formular i abordar problemes físics, tant si són oberts com si estan més ben definits, identificant els principis més rellevants i usant aproximacions, si escau, per arribar a una solució que s'ha de presentar explicitant les suposicions i les aproximacions.
 • Usar les matemàtiques per descriure el món físic, seleccionar les equacions apropiades, construir models adequats, interpretar resultats matemàtics i comparar críticament amb experimentació i observació.
 • Planejar i executar una investigació teòrica, experimental o observacional en els camps de física d'altes energies, astrofísica o cosmologia usant els mètodes apropiats, aportant propostes innovadores i competitives, així com informar dels resultats.
 • Utilitza programari adequat, llenguatges de programació i paquets informàtics en la investigació de problemes relacionats amb la física d'altes energies, l'astrofísica o la cosmologia.
 • Desenvolupar estratègies d'anàlisi, síntesi i comunicació que li permetin transmetre nocions de física d'altes energies, astrofísica i cosmologia en entorns educatius i de divulgació.

Competències transversals

 • Realitzar treballs acadèmics de manera autònoma utilitzant bibliografia (fonamentalment en anglès) i bases de dades.
 • Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus drets.
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
 • Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-per aconseguir uns resultats i planejar i executar un projecte.
 • Usar correctament l'anglès tant a nivell oral com escrit.