Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Si estàs buscant  centrar el teu futur acadèmic i professional en el camp de l’Astrofísica, la Cosmologia o les Físiques d’altes energies aquest màster implicarà un canvi significativament positiu

Admissió Màster Oficial - Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Podran accedir al màster els graduats i llicenciats en Física o Astronomia. També podran accedir al màster els titulats en Matemàtiques, Enginyeria, Química, així com titulacions afins de la branca de coneixement de ciències.

Serà també requisit d'admissió disposar d'un nivell d'anglès B2 o equivalent. En cas que l'estudiant no disposi d'una acreditació oficial, aquest coneixement serà avaluat conjuntament per la Comissió de Màster durant la fase de selecció de candidats.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 • L'expedient acadèmic del candidat. (60%)
 • El currículum vitae del candidat, en què s'especifiqui, entre altra informació,
 • a) el nivell de domini de la llengua anglesa, i
  b) una altra formació complementària afí a l'àmbit temàtic del màster. (30%)
 • Un escrit lliure incloent una explicació de l'interès, motivacions i objectius del candidat. L'escrit ajudarà a la Comissió de Màster a tenir una idea més clara sobre com els interessos i objectius del candidat s'alinien amb els del màster i, en general, sobre la idoneïtat del candidat. (10%)

Complements de formació

Els graduats i llicenciats en Física o Astronomia, podran, en principi, cursar el màster sense complements de formació.

Per a la resta de titulacions, el màster es podrà cursar en un any, amb un màxim de 18 crèdits ECTS de complements de formació assignats pel coordinador.

En el cas que el perfil de formació de l'alumne/a sigui diferent de la temàtica del màster o el nivell de coneixements sigui insuficient, el màster es podrà cursar en dos anys amb un nombre de crèdits ECTS de complements de formació a determinar pel coordinador, d'acord amb el que estableix el RD 1393/2007, en el seu article 17, de "Admissió als ensenyaments oficials de màster".

D'aquesta manera, el coordinador de màster podrà decidir seguint el seu criteri i en base al perfil curricular de l'alumne/a i al seu expedient acadèmic, quins són els complements de formació més adequats perquè pugui cursar el màster amb garantia d'èxit.

Les assignatures que podrien ser assignades com a complements de formació per a tots els casos són:
 • Física Quàntica I (6 ECTS)
 • Física Quàntica II (6 ECTS)
 • Introducció a l'astrofísica (5 ECTS)
 • Introducció a la Física Nuclear i de Partícules (5 ECTS)
 • Mètodes Matemàtics Avançats (5 ECTS)
 • Mecànica Quàntica (6 ECTS)
 • Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals (6 ECTS)
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró (6 ECTS)
 • Mecànica Quàntica Avançada (6 ECTS)
 • Física d'Altes Energies (6 ECTS)
 • Relativitat General i Cosmologia (6 ECTS)
 • Física d'Acceleradors (6 ECTS)
 • Electrònica (6 ECTS)