Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Coneixements

 • Identificar els conceptes i els plantejaments teòrics més avançats en l'estudi de l'ordenació del territori i el seu planejament.
 • Reconèixer la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social a les dinàmiques territorials.
 • Assenyalar els principals reptes contemporanis de la planificació territorial.
 • Interpretar l'expressió cartogràfica de la informació territorial.
 • Relacionar les diferents estratègies d'anàlisi i de síntesi referent a les implicacions territorials, urbanes i locals de les noves formes de mobilitat sostenible.
 • Generar projectes de planejament urbà i gestió territorial utilitzant les figures i metodologies adequades a diferents escales territorials.
 • Distingir les problemàtiques ambientals aplicant els coneixements d'economia ambiental i ecològica.
 • Determinar les projeccions espacials i territorials dels desequilibris socials i econòmics en els processos de planificació territorial i planejament urbà.

Habilitats

 • Demostrar la capacitat de desenvolupament de polítiques públiques innovadores a les dinàmiques territorials i urbanes, la gestió de la ciutat i els espais metropolitans.
 • Desenvolupar propostes d'innovació local, territorial i urbana basades en la sostenibilitat i l'equitat de gènere.
 • Emprar metodologies quantitatives d'anàlisi i diagnosi territorial i urbana.
 • Realitzar projectes de planificació sobre la base dels principis de la sostenibilitat ecològica, social, econòmica des de la perspectiva de gènere.
 • Elaborar conclusions propositives per a la gestió territorial i urbana en projectes de planificació territorial
 • Utilitzar metodologies qualitatives en l'observació de l'espaï públic.
 • Comunicar i divulgar de forma clara i sintètica informació territorial a diferents escales, usant el llenguatge i les eines adequades.

Competències

 • Integrar als estudis i treballs aquella informació rellevant relacionada amb la perspectiva de gènere avaluant i analitzant la seva repercussió dins de la planificació territorial.
 • Desenvolupar projectes de planificació territorial dins d'equips multidisciplinaris fomentant els valors personals quant al tracte social i el treball en grup
 • Treballar amb autonomia en el desenvolupament de propostes i projectes de l'àmbit del planejament territorial.
 • Transmetre la informació sobre temes de planificació territorial a públics generals o especialitzats en un context professional educatiu i/o divulgatiu, utilitzant si escau les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aportar propostes innovadores sobre els mètodes, els processos i la gestió de problemes de planificació territorial en resposta a les necessitats i demandes de la societat.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes relacionats amb la planificació territorial amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, d'acord amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible.