Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Admissió Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Poden accedir preferentment al màster llicenciats i graduats (o títols equivalents) en: Geografia, Geografia i Ordenació del Territori, Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, Paisatgisme i Arquitectura.

També poden accedir al màster els llicenciats i graduats en els àmbits següents:

  • Ciències socials i jurídiques: Antropologia, Sociologia, Ciències Polítiques, Dret, Ciències Econòmiques, Turisme, Sociologia i similars.
  • Arts i humanitats: Humanitats, Història i similars.
  • Ciències: Ciències Ambientals i similars.
  • Enginyeries i arquitectura: Enginyeria Forestal, Enginyeria en Obres Públiques, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, Arquitectura Tècnica i similars.

Criteris de selecció

Quan el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes, s’aplicaran els criteris de selecció següents: titulació i expedient, 60 %; currículum, 30 %, i carta de motivació, 10 %.

La comissió de docència del màster valora aquests documents atorgant les puntuacions següents.

Respecte al percentatge que representa la titulació i l’expedient:

Titulació Expedient acadèmic    
  MH/Excel·lent Notable Aprovat
Descrites específicament 10 9 8
Descrites com a similars 8 7 6

Respecte del percentatge que representa el currículum:

 
Currículum Expedient acadèmic
Publicacions 2 punts per publicació fins a un màxim de 10 punts
Congressos i seminaris 1 punt per participació fins a un màxim de 5 punts

Experiència laboral en temes relacionats amb el màster

Un màxim de 5 punts

 

Complements de formació

L’alumnat provinent dels àmbits següents ha de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS del grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial.

Ciències socials i jurídiques, i d’arts i humanitats:

  • Introducció a la Cartografia (104235). 6 ECTS.
  • Fonaments d'Ordenació del Territori (104234). 6 ECTS.

Ciències:

  • Sistemes d’Informació Geogràfica (100735). 6 ECTS.
  • Fonaments d’Ordenació del Territori (104234). 6 ECTS.

Enginyeries i arquitectura:

  • Lloc, Societat i Cultura (104242). 6 ECTS.
  • Fonaments d’Ordenació del Territori (104234). 6 ECTS.