Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Admissió Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir preferentment al màster llicenciats/des i graduats/des (o títols equivalents) a: Geografia, Geografia i Ordenació del territori, Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, Paisatgisme i Arquitectura.

També podran accedir al màster llicenciats/des i graduats/des en:

  • Ciències socials i jurídiques: antropologia, sociologia, ciències polítiques, dret, ciències econòmiques, turisme, sociologia i similars.
  • Arts i Humanitats: Humanitats, Història i similars.
  • Ciències. Grau de Ciències Ambientals i similars.
  • Enginyeries i arquitectura: Enginyeria forestal, Enginyeria en Obres Públiques, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, Arquitectura tècnica i semblants.

Criteris de selecció

Quan el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes, s'aplicaran els següents criteris de selecció: titulació i expedient 60%, currículum 30%, i carta de motivació, 10%.

La comissió de docència del màster valorarà aquests documents i atorgarà les puntuacions següents.

— Respecte del percentatge que representa la titulació i l’expedient:

Titulació Expedient acadèmic    
  MH/Excel·lent Notable Aprovat
Descrites específicament 10 9 8
Descrites com a similars 8 7 6

— Respecte del percentatge que representa el currículum:

 
Currículum Expedient acadèmic
Publicacions 2 punts per publicació fins a un màxim de 10 punts
Congressos i seminaris 1 punt per participació fins a un màxim de 5 punts

Experiència laboral en temes relacionats amb el màster

Un màxim de 5 punts

 

Complements de formació

L'alumnat provinent dels àmbits següents haurà de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS del grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial.

Ciències socials i jurídiques, i d'arts i humanitats:

  • Introducció a la Cartografia (104235). 6 ECTS
  • Fonaments d'ordenació del territori (104234). 6 ECTS

Ciències:

  • Sistemes d'informació Geogràfica (100735). 6 ECTS
  • Fonaments d'ordenació del territori (104234). 6 ECTS

Enginyeries i Arquitectura:

  • Lloc, societat i cultura (104242). 6 ECTS
  • Fonaments dordenació del territori (104234). 6 ECTS