Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

T’interessen els llibres infantils? Penses que la biblioteca escolar és clau per a l’escola d’avui dia? Vols treballar en l’àmbit de la promoció lectora? Aquest màster t’ofereix això... i molt més!

Pla d'estudis Màster Oficial - Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El Euroreferencial en Informació i Documentació elaborat la ECIA (European Council of Information Associations) i adaptat per la SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica), a l'annex que descriu els diferents perfils professionals, determina que el bibliotecari escolar ha d'assegurar competències de caràcter pedagògic així com tècniques en l'àmbit de la biblioteconomia. Per això, seria convenient que el perfil de l'estudiant d'ingrés assegurés algunes d'aquestes competències, que es complementarien i reforçarien en el Màster. El mateix document identifica les aptituds que ha de tenir el bibliotecari escolar, entre les quals destaquen les d'autonomia, capacitat de comunicació, disponibilitat, empatia, i el sentit pedagògic i la curiositat intel·lectual.
 
També es valoren aspectes com l'esperit analític, crític i de síntesi. D'altra banda, l'estudiant hauria de ser una persona interessada en els àmbits educatius, bibliotecaris i de foment de la lectura. D'altra banda, és important que sigui capaç de participar i cooperar en projectes col·lectius d'intervenció educativa i social. Es valora que sigui una persona autònoma i amb capacitat de planificar i organitzar tasques, així com la creativitat, flexibilitat i iniciativa.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i hàbits lectors de les societats actuals, així com en els processos d'aprenentatges escolars.
 • Detectar les necessitats en relació amb la lectura i la informació en contextos escolars i socials.
 • Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.
 • Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.
 • Gestionar la col·lecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
 • Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
 • Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis, com del context social, a través dels instruments adequats.
 • Aplicar en un marc real els continguts i habilitats adquirits en el desenvolupament del currículum i familiaritzar-se amb les funcions i tasques d'un context laboral.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.

Competències transversals

 • Desenvolupar estratègies de cooperació per al treball en equip.
 • Incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 • Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional.