Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Matrícula Màster Oficial - Neurorehabilitació

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Estudiants de nou ingrés al màster

Consulteu amb l'Institut Guttmann

Documentació

Si ets estudiant de nou accés, hauràs d’entregar a la Secretaria de Docència del IG:

  1. Prematrícula degudament complerta i signada (Document escanejat).
  2. Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula (Document escanejat).
  3. Fotocòpia compulsada/legalitzada del títol que t’ha donat accés al Màster o del certificat acadèmic oficial que acrediti l’expedició (per correu ordinari).
  4. Fotocòpia compulsada/legalitzada del certificat acadèmic oficial dels estudis que t’han donat accés al Màster, en el que figuri el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits i les qualificacions obtingudes (per correu ordinari).
  5. Una fotografia en color.
  6. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, hauràs de presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat Espanyol.


Si accedeixes al Màster amb una titulació obtinguda en una universitat estrangera has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signants de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa, ha de ser oficial i haver sigut expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, la tenen que haver expedit les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, en el seu cas, mitjançant l’apostilla del Conveni de La Haya o del Conveni Andrés Bello.


Traducció de documents expedits l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. En quant a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, es pot tramitar la traducció en el Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada ha de fer-se càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En la resta de casos, s’haurà d’adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o al anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat Espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del que és nacional la persona sol·licitant.

Preu:

Alumnes comunitaris (UE): 63,67€  per crèdit (curs 2023/2024)

Alumnes no comunitaris (no UE): 122€ per crèdit (curs 2023/2024)

Crèdits:

60 crèdits