Māster Oficial - Histōria Econōmica

Presentaciķ

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya. Ha aconseguit l'Acreditació d'Excel·lència de l'AQU i l'Acreditació Favorable d'Interacció entre investigació i docència de l'AQU.

El màster interuniversitari d'Història Econòmica té una orientació investigadora i pretén preparar investigadors capaços d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats, a partir de l'anàlisi dels fets econòmics històrics, així com de crear coneixement en les àrees de la història econòmica i del desenvolupament econòmic a llarg termini.

Per aconseguir aquests objectius generals, el màster d'Història Econòmica ofereix a l'estudiant un coneixement ampli dels instruments avançats, teòrics i empírics, de l'anàlisi econòmica i de la perspectiva històrica necessària per comprendre, analitzar i resoldre problemes relacionats amb el desenvolupament econòmic de les societats.

Característiques destacades

Professorat
Universitat de Barcelona
Dr. Marc Badia Miró
Dra. Yolanda Blasco Martel
Dr. Gabriele Cappelli
Dra. Anna Carreras Marín
Dr. Jordi Catalan Vidal
Dr. Josep Colomé Ferrer
Dr. Sergio Espuelas
Dr. Miquel Gutiérrez Poch
Dr. Alfonso Herranz Loncán
Dr. Jordi Planas Maresma
Dr. Marc Prat Sabartés
Dr. Ramon Ramon Muñoz
Dr. Alejandro Sánchez Suárez
Dr. Ricard Soto Company
Dr. Carles Sudrià Triay
Dr. Enric Tello Aragay
 
Universitat Autònoma de Barcelona
Dra. Anna M. Aubanell Jubany
Dr. Xavier Cussó Segura
Dr. Pedro Fatjó Gómez
Dra. Montserrat Llonch Casanovas
Dr. Jordi Maluquer de Motes
Dr. Roser Nicolau Nos
Dr. Josep Pujol Andreu
Dra. Carmen Sarasúa
 
Universidad de Zaragoza
Dr. Ernesto Clar Moliner
Dra. Pilar Erdozain Azpilicueta
Dr. Domingo Gallego Martínez
Dr. Luis Germán Zubero
Dr. Iñaki Iriarte Goñi
Dr. Vicente Pinilla Navarro
Dr. Javier Silvestre Rodríguez

Equip de coordinació.
Anna Carreras Marín (coordinadora general) (UB) (annacarrerasmarin@ub.edu),
Pedro Fatjó Gómez (UAB) (Pedro.Fatjo@uab.cat) i
Javier Silvestre Rodríguez (UZ) (javisil@unizar.es)

Treball de Fi de Màster:
El treball de recerca de màster té per objectiu iniciar a l’estudiant en la recerca. Atesos la modalitat de treball i el temps disponible per a la seva elaboració es suggereix que s’orienti cap a realitzar un estat de la qüestió crític sobre un tema concret, encara que també pot presentar-se resultats de recerca original. El treball ha de tenir una dimensió semblant a la d’un article publicable en una revista acadèmica.

Sortides professionals

Els estudiants desenvolupen les capacitats genèriques i específiques necessàries per convertir-se en professionals capaços de dur a terme tasques de recerca de qualitat en universitats o centres de recerca, tant públics com privats. Els estudiants que no optin pel doctorat i prefereixin prosseguir com a professionals en l'Administració pública, l'empresa o el tercer sector estaran preparats per elaborar treballs amb un component de recerca important, com els que es duen a terme en consultories o serveis d'estudis, i per portar a terme tasques d'assessorament econòmic a governs, organismes no governamentals de cooperació econòmica i institucions públiques i privades.

Interuniversitari

Centre: Facultat d'Economia i Empresa
https://www.uab.cat/economia-empresa/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:Universitat Autōnoma de Barcelona
Universidad de Zaragoza

Web del māster http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/histeconomica/presentacio