Màster Oficial - Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol

Presentació

El màster d'Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol enllaça amb corrents filològics i lingüístics contemporanis com la pragmàtica, la lexicografia, la sintaxi lèxica, així com amb tota una sèrie de plantejaments en lingüística aplicada que combinen el rigor filològic i lingüístic amb les necessitats del món contemporani, centrant-se en l'observació i el tractament de la unitat lèxica.

Existeix un consens entre filòlegs i lingüistes sobre el fet que una bona base teòrica i una formació especialitzada són imprescindibles per aconseguir una sortida professional i investigadora òptima. L'especialització en diccionaris i en lèxic que proposa aquest màster d'Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol permetrà que es puguin assolir les competències necessàries per treballar en aspectes teòrics i pràctics de la lingüística contemporània en relació amb l'espanyol amb un aprofundiment que no és possible assolir en els estudis de Grau.

Cal tenir en compte que la demanda de diccionaris de tot tipus és creixent, especialment al món hispànic, on la lexicografia no ha assolit el desenvolupament que té en d'altres llengües, com el francès o l'anglès, per exemple, que disposen de molts i diversos diccionaris, vocabularis, tresors, etc. És urgent, per tant, formar nous especialistes en l'elaboració de diccionaris i en estudis del lèxic en general, imprescindibles per portar a terme un treball òptim en editorials, però també en els diversos projectes d'elaboració de diccionaris especialitzats que actualment desenvolupen les institucions normatives del món hispànic, especialment el projecte de Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española que desenvolupa la Real Academia Española. Només d'aquesta manera aconseguirà la universitat posicionar-se al capdavant de les línees de recerca, docència i professionalització que la societat moderna reclama.

En aquest sentit, el màster d'Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol neix de l'aliança de les diverses universitats (UAB, Universidad Carlos III, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidade da Coruña) i de diverses institucions (Real Academia Española, Cilengua), amb la finalitat de respondre amb les màximes garanties als dos perfils, investigador i professionalitzador, en cada un dels tres itineraris que ofereix: Diccionaris històrics, Diccionaris especialitzats i Diccionaris d'aprenentatge.

El màster es desenvolupa en modalitat virtual aprofitant tots els avantatges que proporcionen les noves tecnologies.

 

Característiques destacades

Professorat:
Professors de la UAB que participen al màster:
Glòria Claveria Gloria.Claveria@uab.cat
Margarita Freixas Margarita.Freixas@uab.cat
Cecilio Garriga Cecilio.Garriga@uab.cat
Carolina Julià Carolina.Julia@uab.cat
Dolors Poch Dolors.Poch@uab.cat
Marta Prat Marta.Prat@uab.cat

Al màster, a més, participen professors de les següents Institucions:
  • Universidad Nacional de Educación a Distancia
  • Universidad Carlos III de Madrid
  • Universidad de León
  • Universidade da Coruña
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat de Barcelona
  • Real Academia Española
  • Centro Internacional de la Lengua Española – Cilengua (La Rioja)

Coordinació del màster
Mª Lourdes García-Macho lmacho@flog.uned.es

Coordinador a la UAB:
Cecilio Garriga Cecilio.Garriga@uab.cat

Pràctiques
Els estudiants que optin per la via professionalitzadora, per a cada un dels tres itineraris d’especialització, hauran de realitzar unes pràctiques i una memòria per valor de 10 cr., el que suposa una dedicació de 100 h. de pràctiques a una editorial o fundació, i de 150 h. a l’elaboració de l’esmentada memòria.
 
En conseqüència, els estudiants que optin per aquesta via hauran de realitzar pràctiques externes presencials, ja sigui en una editorial (itinerari de diccionaris escolars), centre de recerca (itinerari de diccionaris especialitzats), o a una fundació (itinerari de lexicografia històrica).
 
El professors responsable de les pràctiques s’encarregarà de posar en contacte els estudiants amb l’editorial o la fundació triada, en realitzarà el seguiment i orientarà els estudiants en la redacció de la memòria final. Una vegada acabada i aprovada pel tutor, l’estudiant haurà de presentar la memòria davant una comissió acadèmica en sessió presencial.

Sortides professionals

Les sortides professionals dels llicenciats en Filologia, a més de l’ensenyament, és la lingüística aplicada en diferents camps (correcció, organització i planificació de materials lingüístics d’acord amb la norma, o suport en la formació contínua en determinats departaments de recursos humans en grans empreses, o feines relacionades amb la llengua en empreses periodístiques, agències de treball, centres de publicitat, etc. Un altre camí més específic és el treball com a lexicògraf en editorials de diccionaris i enciclopèdies, editorials pedagògiques, etc.
 
Els que es matriculin al màster tenen, doncs, dos camins que són complementaris: poden interessar-se només pels aspectes professionals, però també poden adreçar-se cap a la investigació. En efecte, la ciència lexicogràfica ha irromput els últims anys i té gran rellevància a molts països. La necessitat de conèixer encara moltes llacunes teòriques del funcionament dels diccionaris, de la seva elaboració, permet que a aquest màster es puguin treballar aspectes teòrics i aplicats de la lingüística contemporània. Per altra banda,els diccionaris escolars, molt necessaris i relativament poc treballats, obre un altre camp d’interès. Per últim, la necessitat d’enfocar adequadament els diccionaris d’especialitat, fonamentals en el desenvolupament actual de la ciència i de la tècnica en qualsevol societat, obre un camp escassament treballat.

Interuniversitari

20 places
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Universitat coordinadora:Universidad Nacional de Educación a Distancia
Altres universitats participants:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Carlos III de Madrid
Universidade da Coruña

Institucions participants:

Real Academia Española
Consell Superior d'Investigacions Científiques
Cilengua. Instituto de Historia de la Lengua. Fundación San Millán (La Rioja)

Web del màster http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337158&_dad=portal&_schema=PORTAL