Màster Universitari en Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol

Coneixeràs el món dels diccionaris, aprendràs a elaborar-los i a treure’n tot el rendiment com a recurs per a l’ensenyament de les llengües, aprofitant les tecnologies digitals

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 90 crèdits ECTS.
  • Places: 20 places
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.

Aquest màster és únic a l’Estat per les característiques següents:

  • És virtual: aprofita els avantatges de les tecnologies digitals per facilitar la formació sense horaris ni desplaçaments.
  • És interuniversitari: neix de la col·laboració de la Universitat Nacional d’Educació a Distància i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la participació d’altres institucions i centres de recerca de prestigi, com ara la Reial Acadèmia Espanyola, el Consell Superior d’Investigacions Científiques, la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Pompeu Fabra, etc.
  • És actual: parteix dels corrents filològics i lingüístics contemporanis, tant teòrics com aplicats, i els projecta en el lèxic i en la lexicografia, amb el convenciment que una bona base teòrica i una formació especialitzada són fonamentals per assolir les competències investigadores i professionals que demana la societat del coneixement.
  • És professionalitzador: preveu una doble via, investigadora i professionalitzadora, ja que es pot optar per l’elaboració d’un treball final de recerca sobre el lèxic i/o la lexicografia, i capacita per fer estudis de doctorat o per fer pràctiques externes presencials.

Sortides professionals

Les sortides professionals dels llicenciats en Filologia, a més de l’ensenyament, és la lingüística aplicada en diferents camps (correcció, organització i planificació de materials lingüístics d’acord amb la norma, o suport en la formació contínua en determinats departaments de recursos humans en grans empreses, o feines relacionades amb la llengua en empreses periodístiques, agències de treball, centres de publicitat, etc. Un altre camí més específic és el treball com a lexicògraf en editorials de diccionaris i enciclopèdies, editorials pedagògiques, etc.
 
Els que es matriculin al màster tenen, doncs, dos camins que són complementaris: poden interessar-se només pels aspectes professionals, però també poden adreçar-se cap a la investigació. En efecte, la ciència lexicogràfica ha irromput els últims anys i té gran rellevància a molts països. La necessitat de conèixer encara moltes llacunes teòriques del funcionament dels diccionaris, de la seva elaboració, permet que a aquest màster es puguin treballar aspectes teòrics i aplicats de la lingüística contemporània. Per altra banda,els diccionaris escolars, molt necessaris i relativament poc treballats, obre un altre camp d’interès. Per últim, la necessitat d’enfocar adequadament els diccionaris d’especialitat, fonamentals en el desenvolupament actual de la ciència i de la tècnica en qualsevol societat, obre un camp escassament treballat.

Testimonis

Universitat coordinadora:

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Carlos III de Madrid
Universidade da Coruña

Institucions participants:

Real Academia Española
Consell Superior d'Investigacions Científiques
Cilengua. Instituto de Historia de la Lengua. Fundación San Millán (La Rioja)

Informació addicional

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337158&_dad=portal&_schema=PORTAL

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol

Més informació