Màster Universitari en Logistics and Supply Chain Management

Tens interès en un sector que és cabdal per a l’economia global? El nostre programa et dona la oportunitat de conèixer la logística i la gestió de la cadena de subministrament en un entorn internacional i intercultural on la mobilitat és una part essencial de l’experiència educativa

Admissió Màster Oficial - Logistics and Supply Chain Management

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

La persona candidata ha d’acreditar una competència mínima en anglès equivalent al nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de Referència per al coneixement de les llengües. El coneixement de l’alemany, el letó, el castellà o el català no és obligatori.

Criteris de selecció

Si el nombre d’inscrits supera el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

Expedient acadèmic de l’estudiant                                                                                         60 %

Nivell de coneixement de llengua anglesa, superior al mínim exigit com a admissió             15 %

Publicacions rellevants, experiència de treball o projectes en el camp                                  10 %

Carta de motivació                                                                                                                  10 %

Carta de recomanació                                                                                                               5 %

 

Complements de formació

No s’estableixen complements de formació. Els dos primers semestres es focalitzen proporcionalment els fonaments necessaris per a homogeneïtzar els diferents perfils d’accés.