Màster oficial en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística

Vine a formar-te en francès llengua estrangera i a especialitzar-te en contacte de llengües i mediació lingüística en l’àmbit de la francofonia. 

Admissió Màster Oficial - Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
 • Els estudiants han de disposar d’un títol de grau o llicenciatura de l'àmbit d’Estudis Francesos, Traducció, Llengua i Literatura, Humanitats, Educació, Pedagogia, Psicologia
 • Cal acreditar un nivell de francès B2 o equivalent.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

1. Titulació d’accés (es prioritzen els estudiants que hi accedeixin des de llicenciatures o graus d’Estudis Francesos i Traducció amb francès com a llengua B), 30 %.
2. Expedient acadèmic (es valora especialment la nota mitjana i/o la progressió eventual), 40 %.
3. Curriculum vitae (amb especial atenció a la trajectòria acadèmica, a l’obtenció de beques, a estades en països francòfons, i a eventuals publicacions o participacions en projectes de recerca), 15 %.
4. Entrevista (es valoren especialment les aptituds, la claredat dels objectius personals i acadèmics i la motivació), 15 %.

Complements de formació

Els estudiants que procedeixin d’un grau de l’àmbit de les humanitats no necessitaran cursar complements de formació.
Per als estudiants que procedeixin dels graus d'Educació, Psicologia i Pedagogia, el/la coordinador/a del màster revisarà individualment l'expedient acadèmic d'aquests estudiants, per determinar si cal que cursin, com a complements de formació, una o diverses assignatures següents del grau d’Estudis Francesos de la UAB (mínim 6 crèdits ECTS i màxim 18 crèdits ECTS):
 • Anàlisi Lingüística de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Història de la Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Cultura Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Lexicologia de la Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)
 • Lingüística Francesa Comparada (6 crèdits ECTS)
 • Literatura Francesa Contemporània (6 crèdits ECTS)
 • Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa (6 crèdits ECTS)