MÓster Oficial - Formaciˇ de Professorat d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria i Batxillerat, Formaciˇ Professional i Ensenyament d'Idiomes (Especialitat de MatemÓtiques)

AccÚs

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissiˇ

- Estar en possessió d'un títol de llicenciat o graduat de la branca de coneixement de Ciències, Ciències Socials (àmbit d'economia), o bé un títol d'enginyer o arquitecte.

- Superar una prova d'accés al màster que acrediti el domini dels continguts necessaris per poder cursar l'especialitat de matemàtiques.
La prova serà única i la seva realització estarà coordinada i gestionada pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
La comissió acadèmica del màster s'encarregarà del disseny de la mateixa així com de l'avaluació dels estudiants examinats.
El contingut de la prova se centrarà en la resolució de problemes de matemàtiques bàsiques que permeti valorar el coneixement matemàtic necessari per poder ensenyar aquesta matèria tant en l'Educació Secundària Obligatòria com en el Batxillerat.
No hauran de realitzar la prova d'accés els llicenciats i/o graduats en Matemàtiques, Física, Informàtica i Estadística, així com aquells que estiguin en possessió d'un títol d'Enginyer. Tampoc faran la prova aquells que en els seus estudis universitaris hagin cursat un mínim de 40 crèdits de matemàtiques.

- Acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Els estudiants hauran d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera, de la Comunitat Europea, a nivell B1, mitjançant una certificació oficial que garanteixi l'adquisició d'aquest nivell (o superior). En el cas de no disposar-ne, podran realitzar un examen equivalent al tercer curs del Servei de Llengües de la UAB.

L'admissió s'efectua d'acord amb la proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya que serà el responsable de coordinar i gestionar el procés d'admissió.

Podeu trobar tota la informació actualitzada sobre requisits i criteris d'admissió al màster a la seva web:

Canal Universitats

Criteris de selecciˇ

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb la qualificació de l'expedient acadèmic.

 

Si tens dubtes o vols mÚs informaciˇ pots omplir el formulari segŘent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrÓs un correu de confirmaciˇ de la teva peticiˇ