Màster oficial en Biotecnologia Avançada

Integració del coneixement sobre el funcionament dels éssers vius amb el seu potencial ús per al desenvolupament de noves eines en la indústria biotecnològica i farmacèutica

Admissió Màster Oficial - Biotecnologia Avançada

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
 
Llicenciats o graduats preferentment en les següents titulacions: Biotecnologia, Microbiologia, Bioquímica, Química, Enginyeria Química, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nanociència i Nanotecnologia, Enginyeria Biomèdica i Ciències Biomèdiques; aquests llicenciats no necessitaran realitzar complements de formació.
 
També podran accedir els llicenciats o graduats en Biologia, Genètica, Veterinària, Enginyeria Industrial, i llicenciats o graduats en estudis no inclosos explícitament en aquesta llista però que el seu pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per a cursar el màster (àmbits afins).
 
Tenir un coneixement bàsic de castellà (B1) i /o català (B1) i anglès (B1) per poder realitzar el correcte seguiment de les classes teòriques.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 
- Expedient acadèmic baremat: fins a 4 punts.
- Afinitat dels estudis realitzats amb les àrees cientificotècniques en l'àmbit de la Biotecnologia: fins a 3 punts.
- Experiència professional o investigadora prèvia o inserció de l'estudiant en el món laboral relacionats amb els continguts del màster: fins a 2 punts.
- Cartes de referència: fins a 1 punt.

Complements de formació

Els alumnes provinents dels graus de Biotecnologia, Bioquímica, Microbiologia, Enginyeria Química, Química i Ciència i Tecnologia dels Aliments no necessitaran complements de formació per realitzar qualsevol dels dos itineraris del Màster de Biotecnologia Avançada.
 
Els estudiants procedents dels graus de Biologia, Genètica, Veterinària i Ciències Biomèdiques que vulguin fer l'itinerari industrial, els alumnes provinents de l'Enginyeria Industrial o altres enginyeries afins a la Química, així com els llicenciats o graduats que el seu pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per cursar el màster, depenent dels seus estudis previs, poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.
 
La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.
 
Els complements de formació del màster per als alumnes procedents dels graus de Biologia, Genètica, Veterinària i Ciències Biomèdiques que vulguin fer l'itinerari industrial són:
 
Fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos: 6 crèdits ECTS
Bioreactors: 6 crèdits ECTS
 
Els complements de formació del màster per als alumnes procedents d'Enginyeria Industrial o altres enginyeries afins a la química són:
 
Bioquímica: 6 crèdits ECTS
Microbiologia: 6 crèdits ECTS
 
Els complements de formació per a alumnes llicenciats o graduats d'estudis que el seu pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per cursar el màster són:
 
Fonaments d'Enginyeria de Bioprocessos: 6 crèdits ECTS
Bioreactors: 6 crèdits ECTS
Bioquímica: 6 crèdits ECTS
Microbiologia: 6 crèdits ECTS