Màster oficial en Estudis Territorials i Planejament

Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster, impartit per un dels millors departaments de Geografia de l’estat.

Admissió Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

L’àmbit laboral del planejament, i en general de la planificació territorial i l’ordenació del territori, es caracteritza per la transdisciplinarietat dels seus actors. Professionals de moltes procedències diferents, especialment de les ciències socials, però també de l’arquitectura, les enginyeries i les ciències humanes, col·laboren en diversos projectes territorials. Per aquest motiu, el màster ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats d’un alumnat molt divers i amb formació dispar. Creiem rellevant obrir les portes d’aquests estudis a alumnat procedent de diverses branques de coneixement, amb necessitats de formació específiques, però que convergeixen en una mateixa temàtica: l’estudi del territori i la seva planificació a diverses escales.

Dins d’aquest esquema general, poden accedir preferentment al màster persones llicenciades i graduades (o amb títols equivalents) en: Geografia, Geografia i Ordenació del Territori, Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, Paisatgisme i Arquitectura.

També poden accedir al màster persones llicenciades i graduades en:

  • Ciències socials i jurídiques: Antropologia, Sociologia, Ciències Polítiques, Dret, Ciències Econòmiques, Turisme, Sociologia i similars.
  • Arts i humanitats: Humanitats, Història i similars.
  • Ciències: Ciències Ambientals i similars.
  • Enginyeries i arquitectura: Enginyeria Forestal, Enginyeria d’Obres Públiques, Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica, Arquitectura Tècnica i similars.

Criteris de selecció

Quan el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes, s’aplicaran els criteris de selecció següents, que es basaran en l’anàlisi de la documentació que aportin les persones inscrites: titulació i expedient acadèmic (fins a un 60 %), currículum (fins a un 30 %) i carta de motivació (fins a un 10 %).

La comissió de docència del màster valorarà aquests documents i atorgarà les puntuacions següents.

— Respecte del percentatge que representa la titulació i l’expedient:

Titulació Expedient acadèmic    
  MH/Excel·lent Notable Aprovat
Descrites específicament 10 9 8
Descrites com a similars 8 7 6

— Respecte del percentatge que representa el currículum:

 
Currículum Expedient acadèmic
Publicacions 2 punts per publicació fins a un màxim de 10 punts
Congressos i seminaris 1 punt per participació fins a un màxim de 5 punts

Experiència laboral en temes relacionats amb el màster

Un màxim de 5 punts

 

Complements de formació

Complements de formació (12 crèdits) per a persones admeses de titulacions en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques, i de les arts i les humanitats:

  • Introducció a la Cartografia (104235). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.
  • Fonaments d’Ordenació del Territori (104234). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.

Complements de formació (12 crèdits) per a persones admeses de titulacions en l’àmbit de les ciències:

  • Sistemes d’Informació Geogràfica (100735). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.
  • Fonaments d’Ordenació del Territori (104234). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.

Complements de formació (12 crèdits) per a persones admeses de titulacions en l’àmbit de les enginyeries i l’arquitectura:

  • Lloc, Societat i Cultura (104242). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.
  • Fonaments d’Ordenació del Territori (104234). Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, 6 crèdits ECTS.

Les assignatures indicades permetran a l’alumnat treure el màxim profit de les matèries cursades en el màster atès que li proporcionaran els coneixements cartogràfics, d’ordenació del territori i de planejament urbà requerits.

La comissió de docència analitzarà els estudis previs de les persones admeses i establirà la necessitat o no que cursin complements formatius.