Màster Universitari en Periodisme i innovació en continguts digitals

Desenvolupa les competències fonamentals per potenciar la teva carrera i especialitzar-te en comunicació digital

Admissió Màster Oficial - Periodisme i innovació en continguts digitals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

  1. Llicenciats o graduats, preferentment en les següents titulacions: Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i equivalents.
  2. Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Antropologia, Ciència Política, Dret, Economia, Educació, Pedagogia, Sociologia i equivalents. Aquests alumnes hauran de cursar complements de formació.
  3. També podran accedir-hi els llicenciats i graduats en titulacions diferents de les citades anteriorment. Aquests alumnes hauran de cursar complenebts de formació.
  4. Anglès nivell B.2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües del Consell d’Europa.
  5. En el cas d’estudiants estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna, se sol·licita que acreditin el coneixement de la llengua espanyola mitjançant la presentació de la certificació DELE o SIELE (nivell C1). Altres certificats de domini de la llengua no seran considerats per la Comissió d’Admissió del màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertades, l’adjudicació de les places es farà d’acord als següents criteris de prelació. La Comissió d’Admissió del màster valorarà (partint de 100 punts) la sol·licitud dels candidats atenent als següents quatre criteris:
a. Expedient acadèmic (fins a 60 punts). D’acord amb els requisits específics d’admissió, el barem de titulacions es regeix per la següent ponderació:
Grup de titulacions Expedient acadèmic Ponderació
1. Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Relacions Públiques i equivalents Excel·lent-Matrícula d'honor 60 punts
Notable 55 punts
Aprovat 50 punts
2. Administració d'Empreses, Antropologia, Ciència Política, Dret, Economia, Educació, Pedagogia i Sociologia o equivalents Excel·lent-Matrícula d'honor 40 punts
Notable 35 punts
Aprovat 30 punts
3. Altres titulacions Excel·lent-Matrícula d'honor 30 punts
Notable 25 punts
Aprovat 20 punts

b. Altres títols de postgrau d'acord amb la segúent ponderació (fins a 10 punts).

Grup de titulacions Titulació Ponderació
1. Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Relacions Públiques i equivalents Màster o doctorat 10 punts
Postgrau 5 punts
Cursos universitaris 2 punts
2. Administració d'Empreses, Antropologia, Ciència Política, Dret, Economia, Educació, Pedagogia i Sociologia o equivalents Màster o doctorat 8 punts
Postgrau 3 punts
Cursos universitaris 1 punt
3. Altres titulacions Màster o doctorat 6 punts
Postgrau 2 punts
c. Participació en activitats acadèmiques addicionals relacionades amb l'àmbit del periodisme i la comunicació: seminaris, congressos, investigacions, publicacions i comunicacions en fòrums acadèmics (fins a 10 punts). Totes les participacions o les publicacions s’han de justificar amb una còpia del certificat de participació o de la publicació. Per cada participació o publicació degudament justificada, l’aspirant rebrà 2,5 punts, fins a un màxim de 10.

d. Un escrit de declaració d’interessos i motivació dels candidats (fins a 20 punts). Dins de l’escrit, la Comissió d’Admissió valorarà especialment el coneixement del programa del màster (fins a 10 punts), la vinculació dels interessos de l’aspirant amb els continguts del màster (fins a 5 punts) i l’experiència prèvia de l’aspirant relacionada amb els continguts del màster (fins a 5 punts).

Complements de formació

Els aspirants acceptats inclosos en els punts 2 i 3 de l'apartat anterior (requisits específics d'admissió), al no comptar amb una formació prèvia en tècniques i processos de producció periodística, així com en el llenguatge bàsic de la informació per a mitjans de comunicació, han de cursar un màxim de 12 ECTS complementaris obligatoris durant el primer semestre de la seva incorporació al Màster. Concretament les següents assignatures del Grau de Periodisme, d'acord al seu grau / llicenciatura de procedència:

Complements de formació (màxim 12 ECTS) per admesos sota titulacions o graus en Administració i Direcció d'Empreses, Antropologia, Ciència Política, Dret, Economia, Educació, Pedagogia, Sociologia i equivalents:

  • Escriptura Periodística (6 ECTS)
  • Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic (6 ECTS)

Complements de formació (màxim 12 ECTS) per admesos sota titulacions o graus diferents als esmentats en el punt anterior i que no formen part de l'àmbit científic de la comunicació i el periodisme:

  • Escriptura Periodistica (6 ECTS)
  • Getió de Continguts Multimedia e Interactius (6 ECTS)
  • Fonts, Tècniques i Organització del Treball Periodístic (6 ECTS)

Les assignatures complementàries permetran a l'estudiant adquirir els coneixements bàsics sobre l'estructura del llenguatge periodístic, la construcció dels gèneres d'informació i la producció de contingut informatiu en diferents formats, inclòs el multimèdia. Tals coneixements resulten necessaris per al desenvolupament adequat dels tallers de producció periodística, així com de les pràctiques professionals en empreses de comunicació.

La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs dels admesos i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.