Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Cal estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre d’expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti el país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de màster.

Es poden admetre al màster:

 1. Llicenciats i graduats en Pedagogia i Psicologia i diplomats i graduats en Educació Social.
 2. Graduats en Educació Primària i Educació Infantil i mestres en Educació Infantil, en Educació Primària, en Llengües Estrangeres, en Expressió Musical, en Educació Física i en Educació Especial.
 3. A més, s’hi poden admetre els titulats en altres àmbits de les ciències socials i les ciències humanes, les ciències experimentals i tecnologies i les ciències de la salut que puguin justificar una trajectòria professional o interessos vinculats a l’àmbit de l’educació. També s’hi poden admetre titulats d’altres països quan compleixin els requisits d’admissió establerts.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, es prioritzen 1 i 2. La selecció es fa amb els criteris de prelació següents:

 • Expedient acadèmic (60 %).
 • Currículum en què s’indiqui l’experiència professional en educació (20 %).
 • Coneixements d’anglès (nivell d’usuari independent B2) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (10 %).
 • Entrevista personal (10 %).

Complements de formació

Els estudiants procedents d’altres àmbits com ara les ciències humanes, les ciències experimentals i tecnològiques, les ciències de la salut o altres estudis dins del camp de les ciències socials no directament vinculades a l’educació poden necessitar cursar i superar alguns complements formatius.

La comissió de màster analitza els estudis previs i estableix, si escau, la necessitat de cursar complements de formació.

Els complements de formació del màster per als estudiants procedents dels graus i llicenciatures de l’àmbit de les ciències humanes, independentment de l’itinerari que vulguin cursar, són:

 • Psicologia Evolutiva i de l’Educació (6 crèdits ECTS)
 • El Procés d’Ensenyament Aprenentatge (6 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives (6 crèdits ECTS)
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes (12 crèdits ECTS)

En el cas dels estudiants procedents dels graus i llicenciatures de l’àmbit de les ciències experimentals i tecnològiques, els complements de formació del màster, independentment de l’itinerari que vulguin cursar, són:

 • Teories i Història de l’Educació (6 crèdits ECTS)
 • El Procés d’Ensenyament Aprenentatge (6 crèdits ECTS)
 • Antropologia i Filosofia de l’Educació (9 crèdits ECTS)
 • Bases Sociopolítiques de l’Educació (15 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives (6 crèdits ECTS)
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes (12 crèdits ECTS)

Els complements de formació que es proposen per als titulats en Infermeria i Medicina són:

 • Teories i Història de l’Educació (6 crèdits ECTS)
 • El Procés d’Ensenyament Aprenentatge (6 crèdits ECTS)
 • Bases Sociopolítiques de l’Educació (15 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives (6 crèdits ECTS)
 • Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes (12 crèdits ECTS)

Finalment, per a aquells estudiants titulats procedents de l’àmbit de les ciències socials que no estan directament vinculades amb el camp de l’educació, els complements de formació que es proposen són:

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació (6 crèdits ECTS)
 • El Procés d’Ensenyament Aprenentatge (6 crèdits ECTS)
 • Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives (6 crèdits ECTS)