Màster Universitari en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Documentació per a l'admissió

Documentació obligatòria que cal escanejar i adjuntar a la sol·licitud de preinscripció en línia:

  • Expedient acadèmic dels estudis universitaris que donen accés al màster, amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.

  • Títol (o certificat substitutori del títol) dels estudis universitaris que donen accés al Màster (en cas de no haver-los finalitzat, aquest document el podràs presentar més endavant).

  • Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).

  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

Altra documentació, si s'escau:

  • Certificat que acrediti el coneixement de llengua anglesa (mínim nivell B2 Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).
  • Document-previst per la normativa vigent al respecte-que acrediti el grau de discapacitat igual o superior al 33%.

A tenir en compte:

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també hi incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ho assenyalis en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.