Modificaciones y anulaciones de matrícula

1. Sol·licitud

Modificacions i ampliacions

Si vols modificar la teva matrícula per realitzar un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures, o una ampliació, hauràs d’abonar la quantitat fixada al decret de preus públics, en concepte de modificacions (27,27 €).
Només se't cobrarà el preu públic de la modificació de matrícula la primera vegada que portis a terme la modificació.


Devolució de l'import

La devolució de l'import només és possible si l'anul·lació o la modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB.

 • Qüestions laborals:
  Els alumnes que no hagin pogut efectuar auto modificació de matrícula i aportin el certificat de vida laboral de la Seguretat Social i contracte de treball vigent, signat i segellat per l’empresa
 • Qüestions mèdiques:
  L’alumnat que no hagi pogut efectuar auto modificació de matrícula i aporti document oficial expedit per la Seguretat social i/o organismes dependent.

Aquest alumnat haurà de demanar cita prèvia a la Gestió Acadèmica per a efectuar els canvis en la matrícula

L’alumnat especificat anteriorment, podrà recollir l’imprès de modificació de matrícula a l’SLIPI (consergeria) de la Facultat a partir d’una setmana abans de les dates de modificació.


2. Terminis

Calendari administratiu  Facultat de Dret

Segon termini establert en el calendari academicoadministratiu
Només pots sol·licitar la modificació d'assignatures del segon semestre, per motius laborals o de salut aportant els comprovants que ho acreditin, i sempre que això no comporti un increment del preu de la matrícula. Si participes en un programa d'intercanvi però, sí que pots sol·licitar modificacions que comportin efectes econòmics.

 

3. Pagament

Si has de fer modificacions en la matrícula se't cobrarà una única vegada el preu públic establert (27,27 euros), a més de l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats (només en el cas d’ampliació d’assignatures per finalitzar la titulació.
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:

 • Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
 • Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 • Quan s'hagi d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extra curriculars a través de Treball Campus.

Tingues en compte

 • L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es produeix en el compte bancari a partir de la data de la resolució.
 • Un cop concedida l'anul·lació o la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no hi pots renunciar.
 • Per anul·lar assignatures de formació bàsica o obligatòria matriculades en segona vegada o més, has d'anul·lar també les assignatures noves de què t'has matriculat.

Si ets becari:
No podràs ni augmentar ni disminuir el nombre de crèdits; únicament pots fer canvis d’assignatures sempre i quan el còmput final del nombre de crèdits sigui el mateix que en la teva matrícula inicial

 

5. Documentació relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2017-2018