Com citar i elaborar la bibliografia

Si esteu redactant un treball acadèmic o d'investigació (TFG, TFM, tesi doctoral...), heu de saber com citar i com elaborar la bibliografia o la llista de referències bibliogràfiques.

Citar és reproduir o mencionar les idees i/o paraules d'un altre autor.

Per elaborar un treball acadèmic sovint consultareu diferents recursos d’informació (llibres, articles de revista, bases de dades...). 

Si en el vostre treball reproduïu fragments o idees que apareixen a les fonts d’informació consultades, heu de citar els seus autors. Així deixeu constància que les idees no són originals sinó que pertanyen al treball d’una altra persona. 
 

El treball científic requereix que estigui documentat i que citem les fonts utilitzades per tal de:
 
  • Reconèixer el treball d’altres autors, i delimitar responsabilitats
  • Reforçar la pròpia argumentació amb la investigació i teories d’altres autors
  • Demostrar que coneixem l’estat de la qüestió, o més bibliografia sobre el tema
  • Localitzar les fonts d'informació citades i facilitar que el lector pugui ampliar la informació amb la documentació que hem fet servir
  • Evitar el plagi

Una citació és el vincle entre el vostre text i les idees, frases o documents d'altre autor. Per extensió, una citació també és una anotació breu que apunta a una referència bibliogràfica, llistada generalment al final del document en forma de bibliografia

Així doncs, una citació permet identificar la font d'informació d'on s'han extret les idees, fragments de textos, taules, imatges... citats. 

Les citacions bibliogràfiques es presenten en forma de número, asterisc o nota entre parèntesi dins el text.

  • Tota aquella informació que no sigui d'elaboració pròpia (textos, fotografies, mapes, gràfics, taules,  dades de recerca, etc.)
  • Qualsevol informació específica que no sigui de coneixement comú
  • Qualsevol frase escrita per un altre autor
  • Qualsevol idea d’una altra persona

Hi ha molts estils de citació diferents: triarem un estil de citació o un altre en funció de la nostra àrea d'estudi i del destí del nostre treball.

Per exemple, si és per publicar en una revista científica concreta hem de citar seguint les seves pautes, si és per a un treball de classe cal preguntar-ho al professor.

En el quadre següent us mostrem els estils de citació més emprats a les diferents àrees de coneixement segons EndNote (hem afegit alguna àrea):
 

ESTIL DE CITACIÓ ÀREA D'ESTUDI GUIA BÀSICA
ISO-690 Multidisciplinar Guia bàsica ISO-690 en format PDF
ACS Química Guia bàsica ACS en format PDF
AIP Física, Astronomia Guia bàsica AIP en format PDF
APA Comunicació, Dret, Psicologia, Econòmiques Guia bàsica APA en format PDF
APSA Ciències polítiques Guia bàsica APSA en format PDF
ASA Sociologia Guia bàsica ASA en format PDF
Chicago Econòmiques, Humanitats Guia bàsica Chicago en format PDF
Council of Science Editors (CSE) Ciències de la Vida, Veterinària Guia bàsica Council of Science Editors (CSE) en format PDF
Harvard Ciències, Econòmiques Guia bàsica Harvard en format PDF
IEEE Enginyeria Guia bàsica IEEE en format PDF
MLA Llengua i Lingüística Guia bàsica MLA en format PDF
NLM Ciències de la Salut, Veterinària Guia bàsica NLM en format PDF
Vancouver Ciències de la Salut Guia bàsica Vancouver en format PDF

 

Hi ha diversos programes que permeten gestionar de manera automàtica la bibliografia. Teniu a la vostra disposició una taula comparativa amb les característiques dels principals gestors que teniu a l’abast: Mendeley, Zotero i EndNote Web.

A la UAB, com també a la resta d'universitats públiques catalanes, donem suport a Mendeley Institucional i Zotero.

El plagi és l’ocultació de les fonts utilitzades i fer passar per nostres, idees o fragments de text que s'han copiat d'altres treballs. S'incorre en un incompliment de la propietat intel·lectual. Trobareu més informació a:


Tutorials i pàgines d'altres universitats: