• UABDivulga
03/2014

Un programa psicoeducatiu redueix el burnout entre el personal sanitari

Investigadors de la UAB i de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària IDIAP Jordi Gol han demostrat que un programa psicoeducatiu basat en Mindfulness -una tècnica innovadora que millora la autoconsciència i la capacitat d'autoregulació emocional- és positiu per prevenir i reduir la síndrome del treballador cremat entre el personal sanitari. Les millores són efectives a llarg termini, enforteixen les relacions amb el pacient i indueixen canvis positius en la autocura.

La síndrome del treballador cremat o burnout és un tipus d'estrès amb alta prevalença entre els professionals de l'àmbit sanitari. És una combinació d'esgotament emocional, falta d'empatia i baix sentit de l'assoliment professional, amb efectes negatius importants per a la vida professional i personal de qui el pateix.
 
Encara que s'ha estudiat la seva magnitud, són poques les referències sobre com reduir o prevenir aquest risc laboral. Per això, un equip d'investigadors de la Unitat de Psicologia Bàsica de la UAB i de l’IDIAP Jordi Gol, coordinat per la professora de la UAB Jenny Moix, va decidir aplicar la meditació de consciència plena (Mindfulness) per comprovar els seus efectes i avaluar la seva eficàcia a llarg termini. La recerca es va dur a terme com a part de la tesi doctoral realitzada per Andrés Martín-Asuero i dirigida per la professora Moix.
 
"El Mindfulness és una forma especial de prestar atenció de manera conscient a les nostres sensacions i pensaments, centrada en el present i d'una manera no crítica amb la realitat. Podem traduir-la com a meditació de consciència plena. Aquest tipus de consciència és el nucli del programa Mindfulness-based stress reduction (MBSR) -Reducció de l'estrès mitjançant la consciència plena-, un entrenament desenvolupat al Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts. El programa inclou pràctiques de relaxació, meditació contemplativa i ioga suau, a més d'elements tradicionals d'un curs de formació laboral, com l'autoreflexió sobre la pràctica professional, els coneixements sobre el burnout i les millors formes de posar-hi remei", explica Jenny Moix.
 
En l'estudi van participar 87 professionals de serveis d'Atenció Primària -un 89% dones i de 47 anys de mitjana-. El 55% era personal mèdic, el 39% d'infermeria i el 6% professionals de treball social i psicologia. La mostra era representativa del col·lectiu de professionals de salut pel que fa als nivells de burnout.
 
El programa es va realitzar en dues fases, començant amb curs intensiu d'introducció al Mindfulness amb 8 sessions setmanals i un total de 28 hores, seguit d'un pla de manteniment d'una sessió mensual de 2,5 hores durant 10 mesos. A més, s'animava els professionals a què es fixessin en alguns aspectes de la seva experiència diària, com identificar les seves emocions, reaccions i sentiments en diferents moments del dia. Els professionals van completar més de 50 hores d'entrenament presencials durant un any i van realitzar moltes més hores de pràctica d’aquest tipus de meditació a casa seva i a la feina. El programa va registrar avaluacions molt positives per part dels participants i més del 90% dels inscrits el va finalitzar, tot i que era voluntari i fora del seu horari laboral.
 
"En finalitzar el programa vam observar una millora rellevant i estadísticament significativa en tots els aspectes estudiats. El 70% se sentia millor i percebia una menor alteració emocional, un 66% amb més energia i un 48% havia millorat el seu grau d'activitat. Trobem també una reducció del burnout i un increment de l'empatia cap als pacients. A més, més del 90% havia implementat canvis en la seva vida orientats la autocura", explica Andrés Martín-Asuero.
 
Els investigadors també van observar que l'entrenament havia promogut actituds molt positives a nivell professional, com enfortir les relacions amb el pacient i una millor regulació emocional. El 94% dels participants va atribuir a la pràctica del Mindfulness una major atenció i un canvi en els seus pensaments, sentiments o reaccions.
 
Les millores es van mantenir als 12 mesos d'iniciar el programa, la qual cosa indica que els participants van incorporar les habilitats apreses a la seva vida diària. De fet, gairebé el 90% va afirmar practicar algun tipus de meditació amb freqüència, principalment l'atenció a la respiració.
"Tot i que encara hi ha molt per investigar sobre aquest tipus de programa psicoeducatiu per augmentar la seva efectivitat i aportar noves dades per crear un marc conceptual, els nostres resultats indiquen la conveniència d'aplicar-lo en el marc de la formació contínua per reduir o prevenir el burnout, tant en els professionals de la salut com en altres professionals afectats per aquesta síndrome", conclou Jenny Moix.

Jenny Moix

Referències

Martín-Asuero, Andrés; Rodríguez-Blanco, Teresa; Pujol-Ribera, Enriqueta; Berenguera, Anna; Moix, Jenny. Evaluación de la efectividad de un programa de mindfulness en profesionales de atención primaria.Gaceta Sanitaria 27(6): 521-528. 2013.

 
View low-bandwidth version