• UABDivulga
16/02/2018

Les TIC com a factor d’integración de persones majors en democràcia

Las TIC como factor de integración en democracia
Aquesta tesi es va proposar conèixer si la formulació de la política pública de la persona adulta major en Cali (Colòmbia) s'ajusta a les orientacions que han fet, des del dret, els organismes internacionals i també des de la legislació i normativa de l'Estat, així com saber si els espais de formació en TIC dirigits a la població adulta major en Cali, tant públics com privats, es corresponen a aquesta formulació.
iStockPhoto: zdenka_m

La recerca partia del supòsit de l'existència d'una perspectiva positiva en l'ús de les TIC de la població adulta major i que les noves tecnologies de la informació i la comunicació, encara que no poden considerar-se una panacea, són un mitjà imprescindible d'informació, comunicació i inclusió en una societat en què aquesta és cada cop més mediatitzada.

És així que revestia importància realitzar un estudi sobre la rellevància que té una realitat poc coneguda, com l'és la utilització de les TIC i l'impacte social que comporta la inclusió digital de la gent gran en l'àmbit de la ciutat de Cali. Per aconseguir l'objectiu proposat, es va realitzar inicialment un treball documental de revisió de la legislació colombiana sobre envelliment i dels documents resultants dels esdeveniments internacionals relacionats amb l'envelliment i la vellesa, en els quals Colòmbia ha subscrit tractats i compromisos.
 
Un mapatge soci-demogràfic permet conèixer la situació de l'adult major a la ciutat, útil per a la localització de les comunitats amb el major percentatge d'adults majors, l'observació de característiques de la població i l'existència o no d'oferta de cursos de formació en TIC per a la població adulta major, amb què es van conformar els grups focals.

L'aproximació a la realitat de la política pública de l'adult major a la ciutat i a la seva aplicació es va fer a través d'entrevistes amb funcionaris públics encarregats de la seva formulació en l'administració municipal i amb administradors de centres on s'imparteixen els cursos de formació en TIC i on s'atén la població adulta major de la ciutat.

A continuació, es va fer un estudi qualitatiu. La interpretació i anàlisi de la informació obtinguda de fonts primàries, es va fer  com un estudi de cas, tenint en compte cadascun dels aspectes centrals definits en els objectius. En requerir l'estudi la incursió en els discursos subjectius dels informants, el treball de camp va incorporar la recol·lecció, processament i anàlisi d'informació, amb la sistematització i digitalització de les dades utilitzant el programa ATLAS.TI., versió 7.5.10., creant un paquet d'alternatives metodològiques, confiables i eficients que condueixen a la validació de les dades qualitatives i a aconseguir els objectius proposats.

La recerca constata l'estat i la qualitat del procés d'inclusió de l'adult major i l'escurçament de la bretxa digital i generacional, que està permetent la formulació de la política pública de l'adult major amb la perspectiva humanista, en el propòsit de l'Estat colombià d'enfortiment de la seva democràcia.

Aquesta recerca es va desenvolupar considerant que l'accés a les noves tecnologies per part de l'adult major és un tema que afecta directament els països en vies de desenvolupament. En aquest sentit, representen un tema de rellevància per a les ciències socials els aspectes soci-culturals que aquests canvis signifiquen i el seu impacte social. S'espera d'aquesta recerca que els resultats puguin possibilitar elements per a nous estudis, així com obtenir ajudes i influenciar polítiques públiques.

Gloria Quinayás
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

 
View low-bandwidth version