• UABDivulga
14/06/2016

La petjada de carboni i la petjada hídrica de la producció de porc de Catalunya: del bressol a la porta

petjada C i H2O tocinos
A Europa, la carn de porc és la més consumida, amb una mitjana anual de consum de gairebé 32 kg per càpita, i la seva producció és responsable del 26% de les emissions totals de CO2 derivades del sector ramader. Aquest estudi ha realitzat una avaluació de la petjada de carboni i la petjada hídrica derivades de la producció de carn de porc a Catalunya, considerant totes les etapes de la cadena de producció. Els resultats mostren que la producció de pinsos és la que genera un major impacte, i que el transport també és important.

En els últims temps, la societat s’està enfrontant a la problemàtica en matèria de la salut alimentària i dels danys al medi ambient. És per això que els consumidors demanen, cada cop més de pressa, una evolució cap a la generació de productes més compromesos al medi ambient.
 
Com a primera font de proteïnes i micronutrients, els productes càrnics es consideren elements fonamentals a la dieta humana. Tant és així que, durant els darrers quaranta anys, la demanda s’ha incrementat de manera significativa a nivell mundial, fins a una ràtio al voltant del 63% dins de les fronteres europees. Així mateix, entre les principals varietats càrniques a Europa, la carn de porc és la més consumida, amb una mitjana de consum de 31,8 kg per càpita en relació amb el consum global de carn, que és de 64,7 kg per càpita. Tanmateix, en contraposició a la seva rellevància socioeconòmica, la producció de la carn de porc és, també, responsable del 26% de les emissions totals de CO2 derivades del sector ramader a Europa. Això posa de manifest la necessitat d’estudiar en profunditat les càrregues ambientals associades a la cadena de producció de la carn de porc amb l’objectiu d’avançar cap a una major competitivitat no només en el terreny econòmic, sinó també en matèria ambiental.
 
En aquest context, en aquest estudi s’ha dut a terme una anàlisi ambiental amb l’objectiu d’avaluar la petjada de carboni i la petjada hídrica derivades de la producció de carn de porc a Catalunya, tenint en compte les dades primàries de diferents indústries representatives del sector. D’aquesta manera, l’estudi s’ha desenvolupat des de la perspectiva del bressol a la porta, per la qual cosa es van considerar totes les etapes de la cadena de producció, des de la producció de l’alimentació animal fins al processament de productes finals, llestos per a distribuir-los al consumidor.
 
Els resultats de l’estudi reflecteixen que el major responsable dels impactes globals de la cadena és la producció dels pinsos, amb una contribució superior al 76%, independentment de l’indicador ambiental considerat. Això, fonamentalment, és a causa de la producció dels diferents ingredients usats; el transport exerceix, també, un influx important, encara que en un grau menor.
 
Paral·lelament a l’estudi ambiental, també es va desenvolupar l’eina SustainPork®, com a eina d’autoavaluació, a la qual les empreses catalanes relacionades amb la indústria del porc poden recórrer per identificar els punts crítics en la seva cadena de producció i actuar-hi per obtenir uns productes finals més competitius en el mercat.
 
L’anàlisi detallada dels resultats obtinguts, així com de l’eina desenvolupada, es poden consultar a la publicació científica associada a l’estudi.
 

Jesús Boschmonart Rives
Carles Martínez Gasol

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Jesus.Rives@uab.cat, Carles.Martinez@uab.cat

Referències

Noya, Isabel; Aldea, Xavier; Gasol, Carles M.; Gonzalez-García, Sara; Amores, Maria Jose; Colon, Joan; Pons, Sergio; Roman, Isabel; Rubio, Miguel A.; Casas, Eudald; Moreira, María Teresa; Boschmonart-Rives, Jesús. Carbon and water footprint of pork supply chain in Catalonia: From feed to final products. Journal of Environmental Management. 2016, vol. 171, p. 133-143. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.01.039.

 
View low-bandwidth version