• UABDivulga
10/02/2022

La perspectiva del pacient com a criteri mèdic de la migranya

Dona

Els resultats reportats pels pacients (PROs) son eines mèdiques de quantificació de discapacitat i impacte sobre la seva qualitat de vida, aplicables a la migranya. En una avaluació diària en la qual hi constaven la freqüència de la migranya, la intensitat del dolor, el consum d’analgèsics i diferents qüestionaris PROs abans i després del tractament, investigadors de l’Hospital Universitari i l’Institut de Recerca Vall d'Hebron i del Departament de Medicina de la UAB han conclòs que l’avaluació dels PROs als 3 mesos de tractament és un punt crucial per contrastar l’eficàcia i la tolerabilitat dels fàrmacs. La pràctica i utilitat d’aquests qüestionaris pretén ajudar a la presa de decisions, facilitant l’avaluació mèdica des de la perspectiva del pacient.

Istockphoto/kieferpix

Les mesures reportades pel pacient (Patient-reported Outcomes-PROs) són eines utilitzades en medicina per intentar quantificar la discapacitat i impacte sobre la qualitat de vida dels pacients provocada per diferents malalties. En migranya, diferent PROs s'han utilitzat en assaigs clínics que avaluen el tractament preventiu amb anticossos monoclonals anti-CGRP. No obstant això, l'aplicació de totes és dificultosa a la pràctica clínica, i la majoria de metges no les utilitzen o només algunes per complementar la informació de resposta al tractament determinada per la reducció en els dies de migranya.

Aquest treball es compon de dues parts, analitzant de forma prospectiva una cohort de pacients amb migranya que iniciaven tractament amb anticossos a la Unitat de Cefalea. Els pacients van completar un calendari diari on apuntaven la freqüència de migranya, la intensitat del dolor i el consum d'analgèsics. A més, van completar diferents PRO abans de començar el tractament i després d'haver rebut 3 dosis (és a dir, 3 mesos). A la primera part del treball pretenem avaluar quina PRO reflectia una millora més àmplia en les mesures tradicionals de resposta al tractament atorgades a través del calendari (reducció en dies de migranya, en intensitat i en consum d'analgèsics). En una segona part vam voler estudiar quin PRO estava associat amb la continuació del tractament al cap de 3 mesos.

Al primer anàlisi trobem que el qüestionari MSQ (Migraine-Specific Quality of Life) estava correlacionat amb una millora en totes les mesures tradicionals. Aquest qüestionari mesura a través de 14 ítems dividits en 3 dominis (restrictiu, preventiu i emocional) la qualitat de vida de pacients amb migranya. Concretament, trobem que el domini restrictiu, que mesura com les migranyes limiten l'activitat social i laboral, era l'únic correlacionat amb totes les mesures tradicionals. A més, trobem que una millora a l'escala PGI-C (Patient Global Impression of Change), que avalua la percepció del pacient sobre el seu propi estat a través d'una pregunta, també estava associada amb una millora en totes les mesures d'eficàcia. Al segon anàlisi trobem com a predictors de continuació del tractament als 3 mesos una millora a l'escala PGI-C i al qüestionari MSQ.

En aquest estudi descrivim per primera vegada quines mesures PRO poden ajudar els metges a prendre decisions en relació amb el tractament preventiu amb anticossos en pacients amb migranya. L'avaluació als 3 mesos és un punt crucial on s'avalua l'eficàcia i la tolerabilitat d'aquests fàrmacs, sotmesos a restriccions per utilitzar-los. Encara que en alguns pacients la resposta és clara, en altres cal una avaluació global. Es tracta doncs d'un enfocament pràctic i útil que pretén ajudar a prendre decisions en la pràctica clínica real des de la perspectiva del pacient, facilitant l'avaluació als metges que els tracten.

Alicia Alpuente (1,2), Victor J. Gallardo (2), Edoardo Caronna (1,2), Marta Torres-Ferrus PhD (1,2), Patricia Pozo-Rosich (1,2)

 

1.    Unitat de Cefalea, Departament de Neurologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron
2.    Grup de Recerca de Cefalea i Dolor neurològic, Departament de Neurologia, Institut universitari de la Vall d’Hebron, Departament de Medicina, UAB
 

Referències

Alpuente, A., Gallardo, V.J., Caronna, E. et al. In search of a gold standard patient-reported outcome measure to use in the evaluation and treatment-decision making in migraine prevention. A real-world evidence study. J Headache Pain 22, 151 (2021). https://doi.org/10.1186/s10194-021-01366-9

 
View low-bandwidth version