• UABDivulga
07/2012

La música afavoreix l'assoliment de competències

Aquesta tesi doctoral, llegida a la Facultat de Ciències de l'Educació, en el Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, ha aprofundit en la conveniència de utilització de la música en l'ensenyament de primària. Comparant escoles que utilitzen la música de forma integrada amb escoles que no ho fan, la tesi doctoral de Maria Andreu sembla indicar que la música ajuda a assolir competències en altres aspectes com les matemàtiques o la iniciativa personal. Aquesta recerca s’emmarca dins el corrent pedagògic que defensa la inclusió de la música com a element fonamental del currículum escolar.

A Catalunya hi ha dos centres que integren la música amb els ensenyaments ordinaris de primària: l’Escolania de Montserrat i l’IEA Oriol Martorell de Barcelona. En aquests centres hi ha una fusió a nivell curricular dels objectius generals que ha de tenir tot centre generalista amb els concrets de la música, compartint horaris i espais entre ambdós tipus d’estudis, amb un claustre format per tot el professorat del centre, amb la possibilitat de posar en comú els aspectes de caire pedagògic, unificant criteris i metodologies de treball, amb un seguiment exhaustiu de l’alumne, global, integral, tant des dels ensenyaments generalistes com dels artístics.La neurociència afirma que l’educació canvia l’estructura del cervell, per tant aquest estudi sistemàtic de la música ha de tenir conseqüències en l’aprenentatge.

La nostra hipòtesi d’investigació es va concretar en: la música integrada en l’etapa de primària pot repercutir favorablement en l’adquisició de les competències bàsiques d’aquesta etapa. Per tant teníem un objectiu de recerca, s’havia de: comprovar que l’adquisició de competències bàsiques dels alumnes dels centres integrats de música i primària de Catalunya és millor que la dels alumnes de centres ordinaris.

Es va construir un instrument d’avaluació de les vuit competències bàsiques, es va validar i fiabilitzar i se’n va fer seguiment. Amb aquest instrument es va avaluar tot l’alumnat de Catalunya de sisè de centres integrats de primària i música del curs 2010-2011 i un grup control, comparant els resultats obtinguts tant en l’assoliment del conjunt de les competències bàsiques com de cadascuna: la competència lingüística i audiovisual, la competència artística i cultural, la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital, la competència matemàtica, la competència d’aprendre a aprendre, la competència d’autonomia i iniciativa personal, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana.

Els resultats d’aquesta recerca ens indiquen que, malgrat que als centres integrats de música i primària es fa el mínim d’hores marcades per la llei en totes les àrees curriculars excepte en l’artística, aquest alumnat mostra un millor assoliment de les competències bàsiques.

Maria Andreu i Duran

Referències

“L’assoliment de les competències bàsiques en alumnes de centres integrats de primària i música” Tesi doctoral de Maria Andreu i Duran, defensada el 27 de juny de 2012 sota la direcció del Dr. Pere Godall Castell (UAB), el Dr. Miquel Amador Guillem (UAB) i la Dra. Maria Castro Morera (UCM).

 
View low-bandwidth version