• UABDivulga
21/10/2022

Desenvolupen un nou model per estudiar la infecció del MERS-coronavirus al laboratori

Assaig en laboratori de la tècnica per estudiar el MERS-CoV

Investigadors de la Unitat Mixta IRTA-UAB en Salut Animal han desenvolupat i validat un tècnica de cultiu de teixit respiratori de llama que permet estudiar per què els camèlids superen la infecció causada pel MERS-CoV sense desenvolupar signes clínics. Aquesta metodologia permetrà testar productes terapèutics per als humans front a aquest coronavirus, reduint així l’ús d’animals amb finalitats experimentals.

La infecció causada pel coronavirus de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV, de l’anglès Middle East respiratory syndrome coronavirus) pot causar pneumònia greu, essent inclús fatal, caracteritzada per una infiltració massiva de cèl·lules inflamatòries als pulmons dels pacients. Els ratpenats i els camèlids són els reservoris naturals del MERS-CoV. Els dromedaris constitueixen l’hoste on el virus bàsicament evoluciona i la principal font d’infecció dels humans. Això és degut a que 1) no pateixen malaltia quan s’infecten amb el MERS-CoV, el qual replica abundantment al tracte respiratori superior d’aquests animals, 2) els individus es re-infecten ràpidament en el camp, i 3) existeix un risc elevat de transmetre la infecció a ramaders per contacte directe.

Entendre com els camèlids resolen la infecció causada pel MERS-CoV sense desenvolupar signes clínics pot ajudar en la cerca de teràpies que siguin útils per les persones. No obstant, això implica la necessitat d’utilitzar animals per la investigació, fet que comporta una sèrie de debats ètics i morals. Davant la necessitat de reduir el número d’animals utilitzats en experimentació, s’ha desenvolupat un model que permet estudiar la infecció i replicació del MERS-CoV al laboratori. Utilitzant una tècnica de cultiu de teixit respiratori traqueal de camèlid (llama) ex vivo, es va revelar la dosis necessària de virus per reproduir la infecció en explants traqueals d’una forma molt similar com passaria in vivo. Aquesta metodologia permetrà testar productes terapèutics front al MERS-CoV, reduint així l’ús d’animals amb finalitats experimentals.

A més, quan es va estudiar la resposta immunitària en els explants respiratoris infectats amb MERS-CoV, es van obtenir resultats similars als que es donen en animals inoculats experimentalment. Prèviament, el nostre grup de recerca va publicar un estudi demostrant que l’epiteli nasal infectat per MERS-CoV activa unes molècules de defensa essencials, els interferons (IFNs), les quals activen respostes immunitàries antivirals (gens induïts per IFNs o ISGs) al llarg del tracte respiratori i així poder resoldre la infecció viral (Te et al., 2021). Utilitzant el nou model d’infecció alternatiu, es va confirmar que els IFNs no s’originen a nivell traqueal. Aquest estudi dona suport a la hipòtesis que la expressió de ISGs a la tràquea de camèlids infectats experimentalment és conseqüència directa de la producció d’IFNs a nivell nasal, i de la interacció entre ambdós teixits.

Te Nigeer (1,2,3), Jordi Rodon (1,2), Rhea Creve (1,2), Mónica Pérez (1,2), Joaquim Segalés (1,4), Júlia Vergara-Alert (1,2), Albert Bensaid (1,2)

1) Unitat Mixta d’investigació IRTA-UAB en Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)

2) IRTA, Programa de Sanitat Animal, Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA

3) School of Public Health, Li Ka Shing, Faculty of Medicine, The University of Hong Kong

4) Departament de Sanitat i Anatomia Animals, Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Te, N., Rodon, J., Creve, R. et al. Evaluation of alpaca tracheal explants as an ex vivo model for the study of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infectionVet Res 53, 67 (2022). https://doi.org/10.1186/s13567-022-01084-3

 
View low-bandwidth version