• UABDivulga
09/2012

Coneixen els habitants de les Àrees Protegides les característiques d'aquestes?

Investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) han dut a terme un estudi en el Santuari de Vida Salvatge de Dandeli, a Karnataka, a l'Índia, per saber quins són els coneixements que la població local té del Santuari, la seva funció i la seva regulació. Els resultats mostren una desigualtat en la distribució de la informació entre els diferents grups socio-econòmics o els diferents sexes. En general, les dones i els grups amb menys accés a l'educació saben menys sobre el Santuari, en alguns casos fins i tot ignoren la seva existència. Aquest estudi posa de manifest la conveniència d'implantar polítiques que promoguin la distribució d'informació a tots els nivells, fet que comportaria una millora en la gestió global del Santuari.

Com més coneixement tenen els habitants d'una zona protegida de com funciona aquesta més possiblitats de que donguin el seu recolzament. Diversos investigadors s'han dedicat a estudiar les percepcions dels residents locals cap a les àrees protegides, així com les seves actituds.  Però hi ha menys investigació intentant discernir què saben els residents locals de les àrees protegides veïnes als llocs on viuen: coneixen el seu nom? Els seus límits? Les regulacions que les governen? Coneixen els objectius d'establir àrees protegides i la importància d'aquestes? Així doncs, que les comunitats locals tinguin un coneixement més ampli de l'existència i funció de les arees protegides és un primer pas cap a un recolzament més fort cap aquestes.

El Santuari de Vida Silvestre Dandeli (475km2) es troba en els Western Ghats, a Karnataka (Índia), en un dels vuit hotspots, o lloc crític per la conservació de la biodiversitat, més importants del món. Encara que el Santuari és una àrea protegida, hi ha diverses poblacions en el seu interior i en els seus voltants. En aquest estudi, es van entrevistar a 425 persones que viuen en zones tant urbanes com als voltants del Santuari, diferenciant entre (a) persones que viuen a la ciutat de Dandeli (n = 256) i (b) persones que viuen dins dels límits del Santuari, o a menys de 5 quilòmetres dels seus límits (n = 169). Es va preguntar a la gent si coneixien l'existència del Santuari i les seves regulacions.Es va trobar molta gent, incloent alguna que vivia en els límits del Santuari, que no sabia ni que existia. El nombre de persones que desconeixien l'existència del Santuari era major en les zones urbanes que al camp. Vam veure que les característiques socioeconòmiques, com el sexe, l'educació i lloc de residència, ajudaven a explicar si la persona coneixia l'existència del Santuari o no. Per exemple, els homes eren més coneixedors que les dones, i les persones amb educació més coneixedores que les persones sense estudis.

Per tant, sembla que hi ha barreres que impedeixen que la informació sobre les àrees protegides arribi de manera uniforme a tots els grups de la població. Els nostres resultats posen de relleu la importància de les polítiques que promoguin el coneixement públic de les àrees protegides especialment entre la gent que viu al voltant d'elles, i les actituds d'una manera o altra influeixen en la seva gestió.

Victoria Reyes-García
Professora d'Investigació ICREA

Referències

Marc Olomí-Solà, Francisco Zorondo-Rodríguez, Margarita Triguero-Mas, Naveen Jha & Victoria Reyes-García. "Local Residents' Knowledge about Protected Areas: A Case Study in Dandeli Wildlife Sanctuary, India"  Society & Natural Resources: An International Journal. Volume 25, Issue 4, 2012

 
View low-bandwidth version