Certificats i exàmens

Anglès

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 9 i el 13 de setembre de 2021

Prova d'expressió escrita: dijous 9 de setembre a les 13 h.

Proves per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral: els dies 9, 10 i 13 de setembre, en diferents horaris. 

Prova d'expressió oral: els dies 9, 10 i 13 de setembre, en diferents horaris. 


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Paces limitades
Matrícula oberta: del 9 de juliol a 30 de juliol i del 30 d'agost a l'1 de setembre a les 12.30 h (places limitades)
Sol·licitud de matrícula en línia (de l'1 al 29 d'agost el formulari no estarà actiu)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 3 i finalitza el 6 de setembre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el dilluns 20 de setembre. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de setembre i finalitza el dia 22 de setembre.

Horaris de revisió

 • Dimarts 21 de setembre - Revisió telemàtica. Cal reservar hora.
 • Dimecres 22 de setembre - Revisió presencial de 13 a 14.30 h a l'aula 26 de l'Aulari Central, edifici J.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de setembre i finalitza el dia 22 de setembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

 

Examen multinivell d’anglès d’UAB Idiomes que permet a l’examinand acreditar des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc europeu comú de referencia per a les llengües.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada principalment a l’alumnat de la UAB interessat a participar en programes de mobilitat.
 

DATES I HORARIS DE LES PROVES
Els exàmens es faran entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre.  

Places limitades

Prova d'expressió escrita: dijous 28 d'octubre a les 13 h.

Proves per ordinador (comprensió escrita, coneixements gramaticals i lèxics i comprensió oral: els dies 29 d'octubre, 2, 3 10 i 5 de novembre, en diferents horaris. 

Prova d'expressió oral: els dies 29 d'octubre, 2, 3, 4 i 5 de novembre, en diferents horaris. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del divendres 8 d’octubre al dimarts 19 d’octubre
Sol·licitud de matrícula (Hi ha places limitades)

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 € 

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 22 i finalitza el 26 d'octubre.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 15 de novembre, i s’enviarà també una còpia en format llistat dels resultats aquest mateix dia a Relacions Internacionals i a totes les oficines d’intercanvi. 
 
Els certificats s'enviaran per correu electrònic a partir del 17 de novembre.
 
Revisions

El període de revisió comença el 15 de novembre i finalitza el dia 17 de novembre. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 15 de novembre i finalitza el dia 17 de novembre.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Descripció de l’examen
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat
Informació general sobre la Convocatòria Programa Erasmus+Estudis i UAB Exchange Programme
 

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 21 de gener de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), 19, 20,21, 24 i 25 de gener en diferents horaris.  

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 9 al 22 de desembre.
Matrícula oberta al personal acadèmic de la UAB i d'altres universitats: del 7 al 10 de gener. 

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h i divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h. 

Sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 13 al 16 de gener.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 18 de febrer a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Horaris de revisió
Es fan el dia 21 i 22 de febrer. Es concretaran les hores exactes més endavant.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són del 21 al 25 de febrer.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

 • Prova d'expressió escrita: dijous 27 de gener a les 12.30 h
 • Prova de comprensió escrita i coomprensió oral: dilluns 31 de gener a les 13.30 h
 • Prova d'expressió oral: 27, 28 i 31 de gener en horaris diferents.


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 10 al 17 de gener.
Sol·licitud de matrícula 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 24 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el dijous 10 de febrer. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions

L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és comentar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer. Els horaris de revisió es concretaran més endavant. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença l'11 de febrer i finalitza el dia 12 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.

Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar els seus coneixements d’anglès.  
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens es fan entre el 27 de maig i el 13 de juny. 

 • Prova de comprensió escrita i coomprensió oral: divendres 27 de maig a les 10 h
 • Prova d'expressió escrita: divendres 27 de maig a les 12.45 h
 • Prova d'expressió oral: 30 i 31 de maig, i 1, 2, 3 i 7 de juny en horaris diferents

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula

 • Període de matrícula exclusiu per a l'alumnat de grau: del 2 al 6 de maig.
 • Període obert a tothom: del 7 al 15 de maig

 Sol·licitud de matrícula 

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 156,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 165,75 €
Persones externes: 195,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 20 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Es tracta d’un examen multinivell que avalua les quatre destreses lingüístiques.
Descripció de l’examen multinivell d'anglès
Model de certificat

BEQUES I AJUTS

Pots sol·licitar un ajut per a sufragar les despeses de la matrícula d’aquests exàmens si has començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015. Més informació en aquest enllaç.

 

DESTINATARIS

Totes aquelles persones majors de 16 anys interessades a acreditar el nivell C2 del Marc europeu comú de referència dels seus coneixements d’anglès. 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

 • Part escrita: divendres 27 de maig de 9 a 12h.
 • Part oral: 27, 31 de maig o 1 de juny, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: del 2 al 15 de maig.
Sol·licitud de matrícula

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 174,00 €.
Comunitat Universitària Vinculada: 184,45 €
Persones externes: 217,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar comença el 20 i finalitza el 23 de maig.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 20 de juny. L’examinand rebrà un correu electrònic amb el resultat del nivell acreditat global i també el desglossament per destreses.
 
Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és explicar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

REVISIONS TELEMÀTIQUES

REVISIONS PRESENCIALS

 • Dimarts 21 de juny de 9 a 10 h a l'aula 21 de l'Aulari Central
 • Dimecres 22 de juny de 8 a 10 h a l'aula 21 de l'Aulari Central

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

El període de reclamacions comença el 21 de juny i finalitza el dia 22 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN
 
Descripció de l'examen C2 d'anglès.

DESTINATARIS

Personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

DATES I HORARIS DE LES PROVES
 
Prova d’expressió escrita (90 minuts), divendres 1 de juliol de 13 a 14.30 h.
Prova d’expressió oral (30 minuts, individual), entre el 28 de juny i el 8 de juliol, en diferents horaris.  Les dates concretes es detallaran més endavant.

MATRÍCULA, PREU I RESERVA D’HORES

Places: 35.
 
Dates d’inscripció i matrícula: 
Matrícula oberta a tot el PDI UAB: del 30 de maig al 17 de juny.
Matrícula oberta al personal acadèmic d'altres universitats: del 15 al 17 de juny. 

Lloc de la matrícula: es fa virtualment. Cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.
 
Preu de l’examen75 €
L’examen està totalment subvencionat  i, per tant, és gratuït per al personal acadèmic de la UAB.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les dues parts de l’examen. El període per reservar és del 22 al 26 de juny.

El programa de reserves informa de les aules on es fan les proves.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA I CRITERIS DE CORRECCIÓ

Informació sobre l'estructura de l'examen i el criteris de correcció.
Tasques d'exemple d'expressió escrita
Tasques d'exemple d'expressió oral
Model de certificat

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publicaran el divendres 22 de juliol a l’apartat Consulta d’expedient i s’enviaran per correu electrònic individualitzat.
 
Pel que fa als certificats, s'enviaran per correu electrònic en un període de deu dies hàbils.

Revisions i reclamacions

Les revisions es faran el 25 i 26 de juliol.
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l’examinand pot presentar una reclamació per escrit a la Secretaria del Servei de Llengües, adreçada a la Direcció.
 
Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.
 
Els dies per cursar reclamacions són el 26 i 27 de juliol.