Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Física

Organització

El Consell de Departament

El Consell de Departament, presidit pel seu director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament.

Són membres del Consell de Departament: Tot el personal acadèmic doctor. Una proporció d'un de cada tres (o fracció): del personal acadèmic no doctor, del personal investigador en formació, del personal d'administració i serveis i un estudiant de tercer cicle en representació dels estudiants del Departament.

L'elecció dels representants esmentats en el punt anterior, i dels seus substituts, es realitza mitjançant sufragi universal lliure i secret, en els termes previstos al Reglament electoral de la UAB. La durada del mandat d'aquests representants és de 3 anys.

Les principals competències del Consell del Departament són, entre d'altres:

  •     Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, elegir el director, aprovar la relació, la distribució i l'execució de les despeses.
  •     Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
  •     Proposar la convocatòria de places de professorat i designar els membres de les comisions de selecció.

La Comissió Executiva

És la Comissió delegada del Consell de Departament i l'òrgan ordindari de govern del Departament.

Són membres de la Comissió Executiva el Director del Departament, un respresentant per cada unitat departamental, cinc membres escollits pel Consell del Departament entre els seus membres dels quals un haurà de ser un estudiant i els membres de l'equip de direcció.

L'Equip de Direcció

Està format pel director, els coordinadors dels àmbits de docència i professorat, economia i postgrau, d'estudis de grau i relacions exteriors, el Secretari i el gestor departamental.

 

Informació complementària