Modalitats de pagament

El pagament de la matrícula es fa per domiciliació bancària i en el cas dels màsters es pot pagar també amb targeta de crèdit o de debit

Quan el pagament es realitza amb targeta només es pot realitzar en un únic termini.

Quan el pagament es realitza amb domiciliació bancària es pot fer:

1. En un únic pagament: l'import de la matrícula es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que la formalitzes.

2. En tres terminis: només si formalitzes la matrícula abans del dia 31 d'octubre. El 30 % de l'import dels crèdits matriculats, més el total dels preus administratius obligatoris i opcionals, es carreguen al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. Un altre 30 % es carrega al teu compte bancari a partir del dia 15 de novembre i el 40 % restant a partir del dia 20 de desembre.

El compte bancari (que ha d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), ha de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

Els estudiants que formalitzin la matrícula com a becaris condicionals només podran pagar per domiciliació bancària i poden fer el pagament ajornat.

També es pot fer el pagament mitjançant la contractació d'un préstec. Cal que disposis d’un número de compte, actualitzar les teves dades bancàries, si escau, i seleccionar la forma de pagament: préstec AGAUR.

 

Tingues en compte

Recorda que has de portar les dades bancàries, atès que s'han de revisar i actualitzar en el moment de formalitzar la matrícula.

Si demanes modificacions de matrícula, i això suposa un pagament addicional, l'has d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es produirà al teu compte bancari a partir de la data de la resolució.

Si formalitzes la matrícula com a becari pots ajornar el pagament. Si has sol·licitat beca i no es pot tramitar per manca de lliurament de la sol·licitud i/o de la documentació, o bé l'has sol·licitat i se t'ha denegat, es produirà una modificació de la matrícula i, per tant, caldrà abonar la diferència resultant en un únic pagament, el qual se't carregarà a partir dels 10 dies següents al de la resolució, sense perjudici dels terminis pendents d'abonar del pagament ajornat.

Préstec AGAUR

L’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats.

Si vols sol·licitar aquest préstec, pots consultar la informació sobre el préstec AGAUR per al pagament de la matrícula universitària. Si tries aquesta modalitat de pagament, has de tenir en compte el següent:

1. Pots sol·licitar el préstec AGAUR si curses estudis oficials.

2. Has de tenir el pagament domiciliat. Recorda't d’actualitzar les teves dades bancàries quan formalitzis la matrícula o automatrícula, selecciona la forma de pagament Préstec AGAUR, tria una de les entitats financeres del conveni i actualitza les dades del teu domicili habitual i del domicili que tindràs durant el curs.

3. Per poder sol·licitar el préstec, l'import de la teva matrícula ha de ser com a mínim de 500 € i com a màxim de 7.000 €. Els becaris també poden sol·licitar-lo sempre que l’import total de la matrícula sigui superior a la quantitat mínima establerta.

4. Has de tenir la nacionalitat espanyola o bé, si ets estranger, disposar del TIE i d'un aval d'un cotitular major d’edat que pugui acreditar prou ingressos.

5. No pots constar al RAI, a l'ASNEF ni a qualsevol altre registre públic de morositat, i tu mateix o el cotitular heu d’acreditar un nivell d’ingressos mínim.

6. El préstec et permet el finançament del 100% de l’import de la matrícula. El tipus d’interès és d'un  0% anual fix i la comissió d’obertura és de 24 euros. No se t’aplicarà comissió d’amortització. En cas d’impagament, l’entitat financera podrà carregar-te un import de 12 euros per rebut impagat i un interès de demora del 7,99%.

7. El préstec no cobreix modificacions de matrícula fetes amb posterioritat al dia 23 d’octubre. L'import d'aquestes modificacions l'has d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària.

8. Pots sol·licitar aquesta modalitat de pagament si formalitzes la matrícula abans del 24 d'octubre de 2017.

9. Has d'esperar a rebre un correu electrònic de l'AGAUR a l'adreça electrònica que apareix al teu full de matrícula. Aquest correu el rebràs a partir del 10 d'octubre i, des del moment que el rebis, començarà a comptar el termini de dues setmanes per formalitzar el préstec amb l'entitat financera seleccionada.

En el supòsit que no se’t concedeixi el préstec AGAUR la matrícula s’haurà de fer efectiva per domiciliació bancària i en un únic termini.

Consulta tota la informació a l'adreça de l'AGAUR i assegura't, abans de marcar aquesta opció de pagament, que vols abonar la matrícula mitjançant el préstec, atès que un cop sol·licitat no és possible anul·lar-lo. Si més endavant ets beneficiari d'un ajut a l'estudi, l’import concedit s’utilitzarà per a la minoració/amortització del préstec.

Consulta també les possibilitats d'amortització que ofereix l'AGAUR.

 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca