Documentació per a la matrícula al màster oficial

Si ets estudiant de nou accés has de portar:

 1. Imprès de sol·licitud de matrícula degudament omplert i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
  • Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE).
  • Original i fotocòpia del TIE, o número d’identificació d’estranger vigent (per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de quatre mesos per lliurar el document.
 3. Dades bancàries amb els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol, d’una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa. El pagament de la matrícula també es pot fer directament amb targeta de crèdit o dèbit, però en aquest cas només es pot fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca obligatòriament hauran de fer el pagament de la matrícula per domiciliació bancària. En el supòsit que la UAB t'hagi retornat part d'algun pagament com a conseqüència d'una beca o per a qualsevol altra raó, serà necessari que lliuris a la Gestió Acadèmica les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC.
 4. Ordre de domiciliació directa – SEPA, (descarrega el document aquí)
 5. Original i fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o del certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició.
 6. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, en què figurin el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.
 7. Una fotografia en color per l'expedient acadèmic. En el moment de formalitzar la matrícula rebreu la informació necessària per a obtenir el carnet d'estudiant però, en qualsevol cas, no cal lliurar una fotografia impresa per a la tramitació del carnet d'estudiant. Els estudiants amb la targeta de la UAB vigent no cal que la renovin.
 8. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar original i còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.
 9. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 10. En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d'estudis es consideri necessària la contractació d'una assegurança complementària, seràs informat durant el procés de matrícula.
 11. Hi ha assignatures que per a ser cursades implica el contacte amb menors d'edat. En aquests casos serà necessari que el primer dia lliuris al centre o institució on es desenvolupi aquesta assignatura un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d'aquest tipus. Al matricular assignatures amb aquests requeriments seràs informat automàticament pel mateix programa de matrícula. Pots obtenir més informació de com obtenir aquest tipus de certificat a: http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-obtenir-el-certificat-de-delictes-de-naturesa-sexual/
 12. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa vigent, si és el cas. Consulta el descomptes de matrícula.
  • Per aplicar el descompte per ser família nombrosa, és necessari que, en el moment de formalitzar la matrícula, tinguis el títol expedit a qualsevol Comunitat de l'Estat Espanyol vigent. Si ets estranger, has de sol·licitar el carnet al Departament de Benestar Social i Família, i en cas que existeixin els acords, aquest organisme l'expedirà. En el cas que el carnet no estigui vigent en el moment de formalitzar la matrícula, tens 10 dies naturals des del moment de la matrícula per a presentar un justificant que demostri que l'estàs tramitant dins d'aquest període. Tant en el supòsit abans exposat com en el cas que el carnet estigui vigent en el moment de la matrícula, però no l'hagis presentat en el moment en què et vas matricular, caldrà presentar l'original i una còpia del títol esmentat a la gestió acadèmica del centre abans de les vacances de Nadal, o al Registre General de la Universitat, abans del dia 31 de desembre. Si transcorregut aquest termini no has presentat el títol esmentat, o has presentat un títol de categoria inferior, s'anul·laran automàticament els beneficis concedits i hauràs d'abonar l'import corresponent.
 13. En cas que no puguis fer la matrícula personalment, has d'autoritzar per escrit a una altra persona perquè ho faci. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. Aquesta persona ha de presentar, també, l'original del teu DNI o bé una fotocòpia compulsada, així com una fotocòpia del teu DNI, que ha de lliurar amb l'autorització signada.
 14. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, hauràs de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.
Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l’han d’haver expedit les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger:

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:  
 1. Imprès de sol·licitud de matrícula degudament omplert i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster.
 2. Original i fotocòpia del TIE, o número d’identificació d’estranger vigent (per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.