Grau en Educació Infantil

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits).

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau.

Les assignatures optatives tenen una capacitat de 40 places.

L'estudiant que vulgui obtenir una menció haurà de triar les 5 assignatures d'entre l'oferta de la menció. Les mencions són formes d'organitzar itineraris, a partir d'assignatures optatives, amb una certa coherència, amb el benetès que sigui quina sigui la menció o les optatives que es trïin el títol és únic i habilitador per a l'exercici de la professió.

Per cursar la menció d'Educació Musical s'ha de complir amb el requisit d'entrada a la menció que s’indica a continuació: acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d'una prova. En aquesta prova s'avaluaran els coneixements de lectura (compases, melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, identificació, dictat), així com de cançó i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.
 
Per acreditar el nivell de música us haureu d’adreçar a les professores Laia Viladot (Laia.Viladot@uab.cat) o Albert Casals (Albert.Casals@uab.cat) de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
 


En el cas que un estudiant que no opti per la menció vulgui fer alguna de les assignatures optatives d'aquesta haurà d'acreditar els mateixos requisits que es demanen per optar a la menció.

El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.


Més informació sobre el procés de matrícula

Pla d'estudis del Grau en Educació Infantil