Beques i ajuts

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2022-2023

Descripció

  • La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de la UAB aprova  la convocatòria de 80 beques per als estudiants de la UAB de grau i de màster oficial (70 beques), i de doctorat (10 beques) per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2022-2023, de les quals se'n reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2021-2022  i que formalitzin la inscripció en qualsevol  dels cursos  presencials i semipresencials d’anglès, alemany, francès i italià que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el  curs 2022-2023.
  • De les 70 beques destinades a estudiants de grau i màster ja matriculats durant el curs 2021-2022, 10 es destinaran exclusivament a estudiants que acreditin haver gaudit de la beca General, de la beca Equitat en el tram 1, o de la beca Emergència, durant el curs 2021-2022.
  • Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (grau d’Educació Primària en anglès, grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, grau d’Economia en anglès, grau d’Intel·ligència Artificial i grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2022-2023.
  • Un cop finalitzat el procés de matrícula del primer semestre, si resten beques pendents, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre del 9 al 16 de gener de 2023.

Requeriments

  • Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2022-2023 d'un mínim de 30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial (aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d’alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin).
  • Estar matriculat en un programa de doctorat de la UAB en el curs 2022-2023 .
  • Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2021-2022 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Procediment de sol·licitud  

Termini 1: Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2021-2022 que sol·liciten beca del 100 % o del 50 % del preu de matrícula (70 beques, 62 per estudiants de grau i màster, i 8 per estudiants de doctorat) per estudiants de  del 23 de maig al 10 de juny de 2022

Termini 2: Estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o en francès (10 beques): del 12  al 30 de setembre de 2022.

Termini 3: Estudiants no matriculats a la UAB el curs 2021-2022 (10 beques; 8 per estudiants de grau i màster, i 2 per estudiants de doctorat): del 9 al 16 de gener de 2023.

Termini4: Del 9 al 16 de gener de 2023 s’obre el segon període de recollida de sol·licituds en cas que hi hagi  beques pendents d’assignar del primer període.

Incompatibilitats

Aquesta beca és compatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, sempre que la suma dels ajuts no superi l’import de la matrícula.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

12/09/2022

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2022

Documentació

Cal presentar còpia de la llibreta bancària (o impressió de banca electrònica), a la qual es vol rebre l’ajut. Preferentment ha de ser un compte corrent del qual l’estudiant sigui titular. Hi ha de constar obligatòriament:

-Nº de compte corrent al que es vol rebre l’ajut: cal que aparegui el codi IBAN i el codi BIC.

-Nom del titular.

- En cas que el titular no sigui l’estudiant, cal especificar el DNI de la persona titular.

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud  es pot presentar per una d’aquestes vies:

1. Presencialment en la Gestió Acadèmica o el Registre General.

2. Per via electrònica, accedint a l’adreça https://seuelectronica.uab.cat/info-sol-licitud-generica, adjuntant el formulari, degudament emplenat i signat.

Formulari d'inscripció

Observacions

Data de resolució

28/10/2022

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Enllaç a la resolució del termini 1

Avis Important:
Les beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB estan subjectes a la retenció d'IRPF corresponent. 
(2% de l’import de la beca).

En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: 
http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III.