Beques i ajuts

Convocatòria d'ajuts del Programa AIDA: Ajuts per a la Intensificació de la Docència en Anglès (Programa English as a Medium of Instruction a la UAB, curs 2020-2021)

Descripció

Fomentar la docència en anglès als estudis de grau i de màster, amb les finalitats següents:

 • Millorar la competència en anglès i en comunicació intercultural de l’alumnat local
 • Atraure estudiants internacionals que no coneixen l’espanyol ni el català
 • Facilitar les dobles titulacions i les titulacions conjuntes


Objecte dels ajuts

Finançar la participació de PDI  dels centres de la UAB en el Programa de suport al professorat que ha de fer docència en anglès, i que s’estructura en quatre accions:

 1. Curs Intensive English for Academic Staff
 2. English as a Medium of Instruction (EMI) Intensive Training
 3. Pràctica docent: observació de classe i tutoria
 4. Acreditació

Requeriments

Centres de la UAB que vulguin impulsar programes per a l’extensió i intensificació de la docència en anglès dins les seves titulacions de grau i/o màster.

 

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca concedit per a la mateixa finalitat, sempre que estiguin adreçats a finançar despeses diferents.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

27/04/2020

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

04/06/2020

Documentació

Els centres interessats a sol·licitar un ajut han de presentar com a documentació l'imprès de sol·licitud i l'acord de la Junta de Facultat sobre el projecte presentat.

Els projectes presentats a la convocatòria han de contenir almenys la informació següent:

 • Objectiu del projecte
 • Titulació o titulacions implicades
 • Relació d’assignatures i nombre de grups; nombre d’estudiants matriculats
 • Relació de professorat implicat, amb informació sobre el nivell d’anglès quan sigui possible i de la seva situació laboral (permanent/temporal)
 • Mecanismes previstos per assegurar la continuïtat de l’oferta en anglès
 • Implicació en la proposta de professorat amb vinculació permanent
 • Acord de la Junta de Facultat
 • Experiències prèvies al centre, si escau

 

Formulari d'inscripció

Observacions

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és des del 27 d'abril fins al 4 de juny de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UAB.

Compromisos dels centres beneficiaris
Els centres beneficiaris hauran de presentar un informe anual sobre el desenvolupament del programa
 

Correu electrònic

s.llengues.info@uab.cat

Telèfon

93 581 13 25 / 93 433 50 60

Resolució

Les sol·licituds les resoldrà una comissió integrada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat i el director del Servei de Llengües.

La resolució es farà pública al portal UAB cercador http://www.uab.cat/beques-ajuts/.