Català

Català general presencial (A1-C2)

Cursos dels nivells A1 al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Presencial

Català general telepresencial

Cursos dels nivells A2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Català general virtual (A1-C1)

Formació en règim d’autoaprenentatge amb la plataforma Parla.cat. Sense avaluació final ni certificació de nivell

Modalitat: Virtual

Català per al PDI presencial

Curs preparatori per a l'examen de suficiència de llengua catalana (nivell C1 del MECR)

Modalitat: Presencial