Català

Català general telepresencial (A1-C2)

Cursos dels nivells A1 al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Telepresencial

Català general virtual (A1-C1)

Cursos dels nivells A1 al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Modalitat: Virtual

Català per al PDI telepresencial

Curs preparatori per a la prova de suficiència de llengua catalana (nivell C1 del MECR)

Modalitat: Telepresencial

Català per a alumnes de doctorat telepresencial

Curs adreçat als estudiants de doctorat que volen redactar la tesi en llengua catalana

Modalitat: Telepresencial