Certificats i exàmens

Exàmens i certificats d'UAB Idiomes Campus

Reconeixement certificats

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys.

Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters que demanen un nivell de llengua a les universitats de Catalunya.

Tenim diferents convocatòries d’exàmens l’any, i fem també exàmens a demanda.

A UAB Idiomes avaluem el domini de llengua i la competència lingüística segons els nivells descrits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

El certificat de l’examen multinivell B1-B2-C1 d’anglès està reconegut per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES). Els certificats admesos a la taula d’ACLES són reconeguts per totes les universitats espanyoles.