Certificats i exàmens

Català

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

NIVELLS

Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el dia 30 de gener. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web al gener.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates matrículadel 9 al 18 de gener.  
Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l’examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 23 de gener al 26 de gener.

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
Els resultats es publiquen el 14 de febrer, com a més tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: B2, C1 i C2.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 6 i l'11 de febrer. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web a partir de gener.

Proves orals: entre el 6 i 10 de febrer
Prova escrita: l'11 de febrer a les 9.30 h tots els nivells. 
 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Per matricular-se als exàmens de català és necessari haver fet el curs del nivell corresponent amb el Servei de Llengües.

Hi ha places limitades per aquesta convocatòria.

La matrícula és necessària per a:

 • Alumnes actuals de cursos virtuals
 • Alumnes actuals de cursos semipresencials del nivells Intermedi
 • Examinands en convocatòria extraordinària que hagin fet un curs de català del nivell corresponent prèviament amb el Servei de Llengües 
 • Examinands per lliure - personal i alumnat de la UAB


Dates matrícula

Matrícula: del 9 de gener al 18 de gener.

Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l’examen
Persones que han fet un curs de català al Servei de Llengües:
Alumnat i personal de la UAB: 50 €
Altres col·lectius: 75 €

Persones de la comunitat universitària que fan l'examen per lliure: 120 € - No es garanteix que hi hagi places per lliure a la convocatòria de febrer.


Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 25 de gener a l'1 de febrer.

L'aplicació informa de les aules on es fan les diferents proves.  

RESULTATS I REVISIÓ 

Resultats
 
Els resultats es publiquen el 3 de març, com a molt tard a les 12 h, a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d’examen
L'examinand podrà fer una revisió telefònica.  El període de revisió és del 6 al 10 de març.

 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

NIVELLS

Examen del Servei de Llengües de nivell 1 (equivalent al nivell A1)

Exàmens interuniversitaris CIFALC A2 i B1.

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc el 30 de maig. Per a informació més concreta de les hores de les diferents proves, si us plau, consulteu el web al maig.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:
Alumnes de cursos virtuals
Alumnes de cursos presencials
Alumnes de cursos semipresencials 
Examinands en convocatòria extraordinària

Dates matrícula: del 2 al 17 de maig.  
Sol·licitud de matrícula.  Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen
Alumnat i personal de la UAB: 50 €.
Altres col·lectius: 75 €.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 al 25 de maig.

RESULTATS

Resultats
Els resultats es publiquen el 5 de juny, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

 

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Informació sobre l'estructura de l'examen dels nivells A2 i B1

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 5 i el 10 de juny.  Els horaris concrets es publicaran més endavant.

Proves orals: entre el 5 i el 10 de juny. 
Prova escrita: l'11 de juny a les 9.30 h tots els nivells.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

La matrícula és necessària per a:

 1. Alumnes actuals de cursos virtuals
 2. Alumnes actuals de cursos del nivells Intermedi
 3. Antics alumnes de català del SdL en convocatòria extraordinària  
 4. Personal i alumnes de la UAB en examen per lliure

Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.

Dates matrícula: del 2 al 17 de maig.   
Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari . Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Preu de l'examen

 • Alumnat i personal de la UAB que ha fet el curs de català al Servei de Llengües: 50 €.
 • Altres col·lectius que han fet el curs de català al Servei de Llengües: 75 €.
 • Personal universitari i alumnes de la UAB que fan l'examen per lliure: 120 €

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 22 de maig al 31 de maig.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 7 de juliol, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret revisió telefònica.  L'atenció telefònica es farà entre  el 10 i el 14 de juliol.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

En aquesta convocatòria pots examinar-te del Nivell 2 de llengua catalana per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

 
DATES I HORARIS DE LES PROVES
Prova escrita: divendres 3 de juny a les 13 h.
Prova d’expressió oral: entre el 30 de maig i el 3 de juny en diferents horaris de matí i de tarda.
 
MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES
A aquest examen només s'hi poden matricular alumnes dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària de la UAB.

Dates matrícula: del 2 al 15 de maig.

Nombre de places aproximades: 100 candidats
 
Preu de l’examen: 50 euros.
 
Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova.
El període per reservar hora és del 19 al 24 de maig.

Atenció: Si no es reserva hora per fer totes les parts de l’examen a través del web d’UAB Idiomes, es considera que es renuncia als drets d’examen.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas. El Servei de Llengües necessita rebre l'informe del PIUNE amb un mínim de 10 dies laborables abans de l'inici de la primera prova de què consti l'examen.

RESULTATS I REVISIÓ 
Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic el 28 de juny.
 
Revisió d’examen
El Servei de Llengües oferirà dues sessions col·lectives telemàtiques. Es tracta de dues tutories tècniques en les quals donen les respostes correctes als ítems de gramàtica i lèxic i s’expliquen els criteris emprats per a l’avaluació de l’expressió escrita i l’expressió oral, però en cap cas són tutories individualitzades i formatives.

Les sessions tindran lloc el dia 29 i 30 de juny.

DESCRIPCIÓ DE L’EXAMEN 
L’examen de Nivell 2 de català per a Mestres d’Educació Infantil i d’Educació Primària s’emmarca en la franja del nivell C del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Aquest examen se centra tant en l’avaluació de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics, com en l’oralitat, el registre col·loquial de la llengua catalana i l’expressió escrita.

L’examen s’estructura en tres proves:
1.     Prova de coneixements lèxics, gramaticals i ortogràfics
2.     Prova de producció escrita
3.     Prova de producció i interacció oral

Descripció de l’examen Nivell 2
Model examen Nivell 2
Model correcció Nivell

 

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 25 i 27 de juliol. 

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Convocatòria exclusiva pels alumnes que fan un curs d'estiu de català del nivell C1 o C2.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 18 al 21 de juliol.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 9 de setembre, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà entre el 12 i 16 de setembre.

Si voleu comentar l'examen amb el nostre professorat, podeu fer-ho telefònicament al 93 586 8706 en els horaris que us detallem a continuació: 

 • Superior (C2): dilluns 12 de setembre, de 13 a 14 h 
 • Suficiència (C1): dilluns 12 de setmebre, de 12 a 13 h

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 27 i 29 de setembre. 

 • Part escrita: dimarts 27 de setembre a les 15 h.
 • Prova d'expressió oral: entre el 27 i el 29 de setembre

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates matrícula: del 5 al 13 de setembre

 • Suficiència PDI: PDI de la UAB per lliure. Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.
 • Superior C2: convocatòria exclusiva pels alumnes que fan un curs de setembre de català del nivell C2 

Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula (només per fer l'examen de Suficiència per al PDI) . Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 19 al 21 de setembre.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 25 d'octubre, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es faràel 26 d'octubre de 12 a 13 h i de 17 a 18 h al telèfon 93 586 8706.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català

DATES I HORARIS DE LES PROVES

Els exàmens tindran lloc entre el 14 i 16 de desembre. 

 • Part escrita: divendres 16 de desembre a les 9.30 h.
 • Prova d'expressió oral: 14 i 15 de desembre

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates matrícula: del 28 de novembre al 5 de desembre

Hi ha places limitades. Les sol·licituds de matrícula es gestionaran per estricte ordre d'arribada.

Lloc de la matrícula: cal omplir el formulari de sol·licitud de matrícula . Un cop rebuda, us informaran si hi ha places o no per al nivell sol·licitat.

Reserva d'hores per a les diferents parts de l'examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 12 al 13 de desembre.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 20 de gener, com a més tard a les 12 h, a l'apartat Consulta d'expedient.

Pel que fa als certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a  partir de la publicació de les notes, i s'expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.

Revisió d'examen
L'examinand té dret a comentar el seu examen telefònicament.  L'atenció telefònica es farà entre el 23 i 27 de gener.

DESCRIPCIÓ DE L'EXAMEN

Descripcions dels exàmens interuniversitaris de català